ZASADA WSPÓŁCZUCIA

U podłoża tego wszystkiego leży zasada mądrego głębokiego współczucia, a nie — taniej filantropii” . Z ostatniego zdania przytoczonego cytatu wynika, że sama ob­serwacja nie dostarcza informacji wystarczającej do tego, aby sfor­mułować potrzeby społeczne. Na wnioski wynikające z obserwacji wpływają: system wartości formułującego, jego zrozumienie mecha­nizmów psychologicznych, społecznych i — w omówionym przy­kładzie — ekonomicznych. Podobnie ma się rzecz z wnioskami pły­nącymi ze studium przypadku, omówionego w następnym punkcie i   wnioskami płynącymi z analizy wskaźników oraz innych informa­cji o dysfunkcjach, o czym mowa w następnym rozdziale. Formuło­wanie potrzeb wymaga refleksji naukowej i moralnej. Zależy rów­nież od środków materialnych, jakimi dysponuje badacz.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !