UZASADNIENIE WĄTKU

Wątek ten uzasadnia tezę o możliwości wzrostu wynagrodzeń bez wytwarzania presji inflacyjnej. Rozumowanie to zacytuję w całości, ponieważ dotyczy problemu kontrowersyjnego w dyskusjach ekonomistów, polityków gospodarczych i polityków społecznych.„[…] Wzrost popytu stanowi główny warunek wzrostu produkcji i za­trudnienia, więc także zmniejszenia bezrobocia. Na globalny popyt efe­ktywny składają się cztery główne elementy:    popyt konsumpcyjny ludności,   popyt kreowany przez sferę budżetową (tzw. konsumpcja zbioro­wa),    popyt inwestycyjny,  popyt wynikający z nadwyżki eksportu nad importem.We wszystkich wymienionych wyżej składnikach popytu istnieją mo­żliwości wzrostu, prowadzące do spadku bezrobocia. Badania I[nstytutu] R[ozwoju] Gospodarczego] SGH wskazują, że główną barierą wzrostu produkcji jest niedostateczny popyt, którego elementem jest popyt kon­sumpcyjny ludności.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !