Kategoria: Polska Szkoła

Pomoce naukowe

Pomoce naukowe bardzo dobrze pozostają widziane ogólnie przez samych zainteresowanych. Bywa, że nauka bardzo utrudnia, dlatego jeśli można skorzystać z dodatkowej wiedzy na pewno warto to uczynić. Takie pomoce naukowe jak encyklopedia multimedialna, czy pomoc

Kółko matematyczne

Kółko matematyczne jest na pewno odrębną formą zdobycia wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Na takich zajęciach można na pewno dowiedzieć się wiele ciekawych wiadomości, rozszerzenia tematu na takich lekcjach. Kółko matematyczne staje się niezwykle dobra

ODCZUCIE ISTNIENIA

Takie od­czucie istnienia jest zjawiskiem złożonym. By­łoby błędem sądzić, iż istnieje wyraźna granica między światem przedmiotowym i światem podmiotowym i że po jednej stronie dzieją się wszystkie ważne i wartościowe rzeczy, kumu­luje się cała twórczość ludzka

U ŹRÓDEŁ REALIZACJI

Ale u źródeł tej realizacji znajduje się zawsze rzeczywiste, konkretne „czyjeś”  struktury społeczne, formy i ‚i wartości kulturalne są w istocie rzeczy „martwe”, chociaż stwarzają warunki działania i sta­nowią instancje kierujące działaniem. Konkret­na egzystencja konkretnych

POZA ZASIĘGIEM CZŁOWIEKA

Koncep­cje antropologiczne, w których pozostaje ona poza zasiągiem rozważań, są ułomne z racji j swej abstrakcyjności. Człowiek może i powinien być oczywiście ujmowany w kategoriach ; ogólnych, konstruowanych na podstawie zo­biektywizowanych form jego zachowania się

PRAWDZIWIE LUDZKIE ŻYCIE

Życie ludzkie jest życiem praw­dziwie ludzkim nie tylko dzięki temu, iż jest ; kształtowane przez społeczeństwo i kulturę, lecz także dlatego, iż jest „egzystencją osobistą’ Egzemplaryczna wielokrotność stanowi zaprzeczenie tego, co przywykliśmy nazywać autentycznym życiem

NA POZIOMIE SATYSFAKCJI

Dzięki wychowaniu i osobistym wysiłkom jednostki możliwe jest doświadczanie rzeczy­wistości życia także w innych wymiarach czasu, ale naturalne i bezpośrednie poczucie naszego istnienia ma zawsze charakter aktualny.W chwili bieżącej koncentruje się to, co na­zywamy naszym

WSPOMNIENIA I OCZEKIWANIA

Wspomnienia są blade, oczekiwania złudne, je­dynie teraźniejszość tętni życiem prawdziwym. Dlatego życie nie skupia się we wspomnieniach ani w projektowaniach, nie zespala się wokół dążeń i oczekiwań, ogniskuje się w przeżyciach chwili, w pragnieniach wyzyskania

ŻYCIE KIEROWANE ZASADĄ

Życie kie­rowane zasadą pragnień i zaspokojeń nie uzna­je wielkich odległości między punktem wyjścia i metą, jest skłonne do szybkiego rozwiązywa­nia napięć; osiąganie zaspokojeń powinno się dokonywać możliwie szybko, trudno zdobyć się na długie, przygotowujące zabiegi

KONCENTRACJA PRAGNIEŃ

Dlatego też jednostka chętnie dosto­sowuje swoje pragnienia do okoliczności i do sposobności chwili.Koncentracja pragnień i- zaspokojeń w nie­wielkich rozpiętościach mijającego czasu teraź­niejszego nie oznacza jednak, by życie tak do­świadczane miało być życiem spokojnym; ce­chą charakterystyczną

RYTM POTRZEB I ZASPOKOJEŃ

Ta szybka przemien- ność dokonująca się wciąż w czasie teraźniej­szym jest zasadniczą cechą charakterystyczną życia na poziomie satysfakcji. Powtarzalność pragnień i zaspokojeń staje się punktem wyj­ścia szczególnie ważnych i trudnych refleksji nad życiem. Jest przecież

UDANE EKSPERYMENTY

Człowiek żyje w tym rytmie, różnym dla różnych kategorii potrzeb, ale zaw­sze równie imperatywnym. Powtarzalność za­spokojeń nie staje się nudna, nie prowadzi do zobojętnienia.Udane eksperymenty w tej dziedzinie stają się jednak trwale pożądane i z