Kategoria: Badanie potrzeb społecznych

SPECJALNE SIŁY MOTYWACJI

„Te specjalne siły motywacji niewiele by jednak dały, gdyby nie specjalny układ organizacji i bodźców stosowane w banku Grameen. Biedna osoba, która zwraca się o kredyt, może go otrzymać tylko wtedy, gdy wcześniej utworzy grupę

ZASADA WSPÓŁCZUCIA

U podłoża tego wszystkiego leży zasada mądrego głębokiego współczucia, a nie — taniej filantropii” . Z ostatniego zdania przytoczonego cytatu wynika, że sama ob­serwacja nie dostarcza informacji wystarczającej do tego, aby sfor­mułować potrzeby społeczne. Na wnioski

FORMUŁOWANIE POTRZEB

Formułowanie potrzeb społecznych na wysokim poziomie wy­maga ponadto dużych talentów organizacyjnych, wyobraźni i twór­czego myślenia. W omówionym przykładzie widać bardzo wyraźnie, że sformułowanie potrzeb nie odbywa się jako jednorazowy akt, sta­nowi raczej proces dochodzenia do

WSKAŹNIKI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Przez wskaźnik społeczny statystycy rozumieją „określoną in­formację liczbową o wybranych aspektach stanów i procesów społe­cznych” . Wskaźniki społeczne w rozumieniu statystycznym często pozwalają na określenie występujących dysfunkcji życia społeczne­go grup i zbiorowości, choć budowane są również

WSPÓŁCZESNE BADANIA

Współczesne badania służące uzyskiwaniu wskaźników społecz­nych są bardzo rozległe tematycznie i kosztowne. Na przykład ame­rykański urząd statystyczny — Bureau of the Census — publikuje specjalne wydawnictwo zawierające wskaźniki społeczne uzyskiwa­ne w toku badań powtarzanych corocznie

ROZWÓJ PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA

Wśród ekonomicznych znajdują się również wska­źniki ważne ze społecznego punktu widzenia: wielkość konsumpcji indywidualnej, dochód narodowy. Łącznie obliczono 244 wskaźniki. Wszystkie dane są dostępne dla 189 krajów, dla lat 1950-1992.Taki rozwój praktycznego stosowania wskaźników społecznych

SUGESTYWNY OBRAZ

Daje to sugestywny obraz dystansu, jaki dzieli nas od krajów Europy Zachodniej i jednocześnie skłania do artykulacji i sprecyzo­wania potrzeb Polski. Należy mieć na uwadze, że dochód narodowy przypadający na jednego mieszkańca ma tę zaletę,

WSKAŹNIKI RZECZOWE

W tym zakresie mamy w Polsce pewne podstawy do optymizmu, „przecięt­ne [bowiem] dalsze trwanie życia noworodka chłopca wzrosło w la­tach 1991-1994 z 66,1 lata do 67,5 lat […], noworodka dziewczynki z 75,3 lat do 76,1

PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW RZECZOWYCH

Jeżeli na przykład przez sprawowanie przywództwa w sze­rokiej rodzinie (rodzie) będziemy rozumieli uzyskanie największej li­czby wskazań na daną osobę jako przywódcę przez członków tej sze­rokiej rodziny (rodu), to wskaźnikiem definicyjnym takiego przywódz­twa będzie największa liczba

WSKAŹNIK EMPIRYCZNY

Przykładem wskaźnika empirycznego mogą być wypowiedzi osób badanych ankietowo — można przyjąć na przykład, że zapowiadane zachowania wyborcze będą odpowiadały z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego zachowaniom rzeczywistym (wypowiedzii    zachowania wyborcze są zjawiskami obserwowalnymi). Przykład wskaźnika

UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Aby uniknąć nieporozumień, będzie tu mowa o wskaźnikach mających charakter społeczny.Przykłady wnioskowania o potrzebach na podstawie wskaźni­ków dobrałem w ten sposób, by dotyczyły aktualnych kwestii spo­łecznych i wynikały z realiów współczesnej Polski, a więc, aby

FORMA POSTULATÓW

Na marginesie zwrócę uwagę, że forma postulatów, w jakiej przedstawia się potrzeby, jest charakterystyczna dla potrzeb nie posiadających pełnej społecznej akceptacji. Forma, jaką jest raport o sytuacji, i postulaty wyprowa­dzone z przedstawionych faktów wyrażają potrzebę