//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for the ‘Badanie potrzeb społecznych’ Category

  Wychowanie do życia w rodzinie Kraków


  2017 - 10.13

  Są dwa szkolne przedmioty, które wzbudzają wiele kontrowersji i mnóstwo osób dyskutuje nad tym, czy powinny się one znajdować w szkole, czy też nie. Tymi przedmiotami są oczywiście religia oraz wychowanie do życia w rodzinie. Wychowanie do życia w rodzinie Kraków jest przedmiotem dość mocno bagatelizowanym przez rodziców i niechętnie wysyłają swoje dzieci na te zajęcia. Co ciekawe większość tych rodziców kompletnie nie rozmawia z dziećmi na tematy związane z seksem, przez co dochodzi do bardzo dziwnych i patologicznych sytuacji. Nagle okazuje się, że ich dzieci nie mają zielonego pojęcia w jaki sposób można zajść w ciąże lub wydaje im się, że Coca Cola jest najlepszym środkiem antykoncepcyjnym. Oczywiście nie zawsze jest to wina rodziców, gdyż nie każdy lubi i chce rozmawiać na tematy związane z seksem ze swoim dzieckiem. Jeśli należymy do tej grupy rodziców, to tym bardziej warto przypilnować, aby nasze dziecko chodziło na wychowanie do życia w rodzinie i tam dowiedziało się wszystkich potrzebnych informacji. 

  Jakie wózki spacerowe dla dzieci są najlepsze?


  2017 - 10.13

  Narodziny nowego członka rodziny zawsze wiążą się z długą listą zakupów. Codzienna opieka i pielęgnacja wymaga niezliczonej ilości produktów, które są niezbędne do wykonywania podstawowych zabiegów. Wśród wymaganych rzeczy znajdują się również wózki, które są nieodłącznym elementem codziennych podróży.

  Jednym z rodzajów wózków są wózki spacerowe dla dzieci. Taki produkt nadaje się dla maluchów, które nauczyły się już samodzielnie siedzieć. Utrzymanie prostej postawy umożliwia jazdę w takim wózku i czyni ją bardziej komfortową. Wózki spacerowe dla dzieci są dobrym rozwiązaniem dla maluchów, które lubią podziwiać swoje otoczenie. Możliwość podróży połączonej z obserwacją tego, co dzieje się wokół, służy dziecięcemu rozwojowi. Dobre spacerówki są lekkie i wygodne w prowadzeniu. Ze względu na długie wyprawy nie powinny one powodować dyskomfortu nie tylko u dziecka, ale również u rodzica. Wózki spacerowe dla dzieci powinny posiadać możliwość składania. Dzięki temu z łatwością będą mogły zostać przechowane nawet w najmniejszym mieszkaniu. Warto pamiętać, że wózki tego typu są dobrymi sprzętami na okres wiosenny i letni, a na chłodniejsze dni należy zabrać ze sobą kocyk, który ogrzeje nogi malucha.

  Przydatne kursy językowe dla firm warszawa


  2017 - 10.13

  W firmie niezwiązanej z językami obcymi nie jest konieczne płynne władaniem angielski lub francuskim. Często jednak w kontaktach z klientami lub dostawcami zza granicy należy operować językiem z innego kraju na poziomie przynajmniej podstawowym. Zamiast patrzeć na kwalifikacje swoich pracowników i żądać od nich nauki finansowanej ze środków prywatnych, lepiej zapisać ich na kursy językowe dla firm warszawa i czekać na efekty szkolenia grupowego. Profesjonalny lektor języka obcego nauczy osoby władania językami z różnych stron świata i będzie tanio przygotowywał pracowników do kontaktu w międzynarodowym środowisku i z funduszem zza granicy. Jeśli potrzeba mówienia po rosyjsku albo po hiszpańsku, zapisz się i swoich ludzi na odpowiedni kurs językowy przeznaczony dla firm w stolicy Polski i nie czekaj na metro. Przejrzyj tanie oferty przynoszące zysk dla wielu instytucji w Warszawie. Postaw na jakość nauki języka i podwyższ znajomość języków obcych w swojej firmie, korzystając z nauczyciela.

  ŁĄCZENIE ZE SOBĄ


  2013 - 09.05

  Łączą się one przede wszystkim z two­rzeniem patologicznej struktury demograficznej: mieszkania odda­wane do użytku są zajmowane najczęściej przez młode rodziny w pier­wszej lub drugiej fazie cyklu życia rodzinnego, a więc młode bez­dzietne pary, które mają pierwsze dziecko wkrótce po zamieszkaniu w nowym osiedlu albo też młode pary z małymi dziećmi. Koncen­tracja częstotliwości osiedlania nowych mieszkańców jest tym wię­ksza im sprawniej budowane jest nowe osiedle. Im większa liczba mieszkań oddawana jest do użytku w krótkim okresie, tym większa deformacja struktury demograficznej, której istota polega na rela­tywnym nadmiarze osób w wieku 0-15 i 22-37 lat .

  ZABURZENIA STRUKTURY


  2013 - 08.30

  Zaburzenia struktury demograficznej nie ustępują z czasem, prze­suwają się jedynie na osi wieku i nawet w tak starych osiedlach war­szawskich, objętych badaniem, jak Muranów, nadal, już w drugim pokoleniu, struktura demograficzna osiedla była zaburzona. Zaburzenia struktury wiekowej ludności osiedli są znaczne. Aby zbliżyć obserwowaną w osiedlach dysfunkcję systemów demografi­cznych do problematyki potrzeb, można wskazać, że relacja maksy­malnej i minimalnej liczby dzieci w wieku szkoły podstawowej w naj­bardziej korzystnych przypadkach wynosiła 1:2, a w niektórych prze­kraczała 1:6.

  PROBLEM MŁODZIEŻY


  2013 - 08.17

  Jeżeli wziąć pod uwagę, że program budownictwa na rzecz szkół wynika z normatywów obejmujących globalną liczbę lud­ności osiedli mieszkaniowych i na ogół bywa realizowany ze zna­cznym opóźnieniem, to staje się jasne, że potrzeby kształcenia dzieci, wynikające z obowiązku szkolnego, nie mogą być zaspokojone w osie­dlach w pierwszym okresie ich istnienia, a po upływie 10-15 lat po­wstaje problem o przeciwnym charakterze, polegający na zbędności wielu budynków szkolnych. Pomimo intuicyjnej wiedzy w tym za­kresie projektanci osiedli nie przewidują dla szkół wielofunkcyjnych rozwiązań. Problem młodzieży szkolnej jest najbardziej drastycznym przy­kładem na to, jak rozwiązania techniczne w swoim charakterze i jedno­cześnie podejmowane w imię zaspokajania ważnych potrzeb społe­cznych prowadzą do powstawania nowych, bardzo trudnych do za­spokojenia potrzeb o innym charakterze.

  DRASTYCZNY PRZYKŁAD


  2013 - 08.06

  Drastyczny przykład dzieci i    młodzieży w wieku obowiązku szkolnego jest najbardziej przeko­nujący i przemawiający do wyobraźni. Inne usługi, z których korzy­stają mieszkańcy osiedli, nie mają charakteru obligatoryjnego i zain­teresowani muszą sobie radzić sami z nieobecnością wielu podsta­wowych usług, które mają charakter lokalny, jak na przykład miejsce w przedszkolu, dostęp do placówki służby zdrowia.Istnieją jednak skutki dysfunkcyjnego systemu demograficznego osiedli, które mają charakter pośredni i nie są tak oczywiste. Należy do nich na przykład wzrost liczby zachowań o patologicznym cha­rakterze, który wynika z faktu, że struktura demograficzna jest nie­spójna z wzorami kulturowymi społeczeństwa .

  WZGLĘDNA PRZEWAGA


  2013 - 07.23

  Względnej przewa­dze młodych rodziców i ich dzieci w pierwszych fazach istnienia osiedli towarzyszy wręcz nieobecność osób starszych, które jako mniej aktywne częściej pozostają w godzinach pracy w domu, pełniąc spo­łeczne funkcje kontroli i nadzoru, dzięki samej obecności zapobie­gając przestępczości. Po upływie 10-15 lat istnienia osiedli młodzi rodzice stają się rodzicami w średnim wieku, nadal zaabsorbowany­mi swoją aktywnością zawodową, a ich dzieci — młodzieżą pozba­wioną przez wiele godzin rodzicielskiej opieki, co powoduje wzrost liczby zachowań o chuligańskim, a nawet przestępczym charakterze.Tak więc potrzeby zaspokajane przez osiedla mieszkaniowe wy­magają wysokiego poziomu wiedzy od ich twórców i projektantów, a także interdyscyplinarnego podejścia.

  OBSERWACJA I STUDIUM PRZYPADKU


  2013 - 07.06

  Obserwacja i studium przypadku mogą dostarczyć wartościowej informacji o potrzebach. Mogą też prowadzić do pochopnych wnio­sków. Dlatego stosowanie tych metod wnioskowania wymaga od ba­dacza potrzeb wyjątkowej ostrożności i skrupulatności. Zauważmy, że rozumowanie zdroworozsądkowe opiera się często na obserwacji. Dlaczego więc metoda, którą stosuje każdy, także nieprzygotowany do badań naukowych, zyskuje rangę metody naukowej? Właśnie dzięki zachowaniu dużej ostrożności we wnioskowaniu, dzięki kontrolowa­niu poszczególnych faz zbierania informacji i odrzucaniu informacji nieistotnych z punktu widzenia badanego problemu.