//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Sierpień, 2016

  MYŚLENIE I MOWA MAJĄ CHARAKTER SYTUACYJNY


  2016 - 08.24

  A że w tym wieku myślenie jego i mowa mają charak­ter przeważnie jeszcze sytuacyjny, tj. związane są na ogół z sytuacją, w jakiej dziecko w danej chwili się znajduje, z jego przeżyciami i zainteresowaniami w danym momen­cie — łatwo zazwyczaj nam dorosłym odgadnąć, jeśli nie w pełni zrozumieć, jego wypowiedzi i właściwie na nie zareagować czy odpowiedzieć. Radość dziecka z tego po­wodu jest ogromna i ona to dopinguje je i ośmiela do prowadzenia z nami coraz to bogatszych dialogów, a tak­że i monologów słownych. Nie należy zatem lekceważyć tych słownych kontak­tów dziecka z dorosłymi, a wychodzić im naprzeciw, sta­rając się zrozumieć wszystko, co chce nam ono przekazać swym nieudolnym językiem w danej chwili, a także stwa­rzać nowe sytuacje, prowokujące dziecko do myślenia i mówienia.

  ĆWICZENIE MOWY


  2016 - 08.13

  Im więcej bowiem będzie miał nasz przedszkolak nam do powiedzenia, tym więcej będzie miał okazji do ćwicze­nia swej mowy, a zatem szybciej ją opanuje i szybciej będzie się ona wzbogacała w coraz to nowe słowa i formy. Nie dziwmy się jednak jeszcze popełnianym przez dzieci w tym czasie nadal różnym błędom językowym, gramatycznym oraz wadom wymowy. Dopiero w dalszych latach przedszkolnych, pod wpływem m.in. naszego dal­szego prawidłowego i umiejętnego rozwijania mowy dziecka, błędy te i wady będą stopniowo znikały. I tak zazwyczaj już do 5 roku życia dzieci przyswajają sobie wszystkie formy deklinacji i koniugacji, jednak jeszcze mają prawo popełniać pewne błędy wymowy, jak np. se­plenić, tj. wadliwie wymawiać w poszczególnych słowach takie dźwięki, jak: sz, cz, ż, dż; wadliwie wymawiać gło­skę „r”, a także upraszczać trudniejsze grupy spółgło­skowe (np. „pcoła” zamiast „pszczoła”).