//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Sierpień, 2015

  ZALETY PRZEDSZKOLA


  2015 - 08.15

  Do tej pracy trzeba dojrzeć i właśnie przedszkole w tym dziecku pomaga. Przede wszystkim dużą zaletą przedszko­la jest sam fakt przebywania dziecka w kolektywie dzie­cięcym pod okiem wykwalifikowanej siły wychowawczej. Dziecko uczy się tam współżycia z rówieśnikami, uczy się koleżeńskości, zaczyna rozumieć, na czym polega życie społeczne — trzeba nieraz ustąpić, trzeba wyrzec się swo­jej przyjemności na korzyść kolektywu, trzeba umieć ba­wić się zgodnie, wspólnie z kolegami, nauczyć się cierpli­wie na coś czekać, potrafić nie tylko wygrać, ale i przegrać. Druga zaś równie ważna zaleta przedszkola to stoso­wanie metod nauczania i wychowania właściwie dobra­nych do potrzeb i możliwości dziecka w tym wieku. 

  NIE KAŻDE DZIECKO CHĘTNE


  2015 - 08.03

  W przedszkolu metody te są fachowo wypracowane przez wysokiej klasy specjalistów i można na nich polegać. I teraz często tylko od naszej dobrej współpracy z kie­rownictwem i nauczycielkami przedszkola może zależeć, czy dziecko nasze uzyska we właściwym czasie ową wy­maganą dojrzałość szkolną, czy też jej nie uzyska. A więc czy zarówno pod względem umysłowym, jak i emocjo­nalnym i społecznym będzie potrafiło sprostać wymaga­niom szkoły. Nie każde dziecko idzie chętnie do przedszkola, nawet to starsze, tj. cztero- czy pięcioletnie. W dużej jednak mierze zależy to od naszego przygotowania dziecka do tego.