//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Lipiec, 2015

  ZAINTERESOWANIE DZIECKA PRZEDSZKOLEM


  2015 - 07.16

  Można np. nic wcześniej dziecku nie mówiąc posta­wić go pewnego dnia przed faktem pozostawienia go w przedszkolu, i to wcale nie na początku nowego roku szkolnego, ale gdzieś tam w środku, kiedy to kolektyw dziecięcy jest już zżyty, dziecko więc szczególnie obco będzie się w nim czuło. Ale też i można starać się zainte­resować dziecko przedszkolem dużo wcześniej — udać się tam z nim raz i drugi jeszcze na wiosnę, zapoznać z jego przyszłą nauczycielką w grupie, pokazać ciekawe za­bawki, przedstawić pobyt dziecka w przedszkolu jako pewną nagrodę za jego dobre sprawowanie, za jego sa­modzielność, za jego „dorosłość”.

  W TRAKCIE UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA


  2015 - 07.07

  A potem, już od jesieni w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola, starać się jak najbardziej żyć jego przed­szkolnymi problemami, cieszyć się z jego osiągnięć, chwa­lić jego malunki, wysłuchiwać z aprobatą jego wierszy i piosenek, podtrzymywać zainteresowanie nowymi za­bawkami, no i, rzecz najważniejsza, o której już wspo­mniałam. ale co raz jeszcze chcę mocno podkreślić — ko­ordynować swoje postępowanie wychowawcze w stosun­ku do dziecka z postępowaniem nauczycielki, a już w żad­nym razie przy dziecku nie krytykować jej metod wycho­wawczych i jej zarządzeń. Wówczas dopiero będzie har­monia i będą pozytywne rezultaty wychowawcze.