//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Wrzesień, 2013

  JEDNA CHWILA NIEUWAGI


  2013 - 09.20

  Pamiętajmy też, że dziecko w tym wieku jest nie­zwykle szybkie i czeka tylko na okazję, żeby się wy­mknąć spod opieki. Jedna chwila nieuwagi z naszej stro­ny może mieć tragiczne następstwa — wystarczy, by dziecko wybiegło na ulicę prosto pod jadący samochód.Dziecko na drodze jest narażone na nie­bezpieczeństwo, gdyż nie potrafi krytycznie ocenić od­ległości,  od samochodu i swoich możliwości. Na porządku dziennym jest przebieganie dzieci przez jezdnię w ostatniej chwili, gdy na zahamowanie pędzącego wozu jest już za późno. Niestety, pod tym względem nie wszy­scy dorośli świecą przykładem. Przerażający jest widok matki lub ojca z dzieckiem na ręku lub prowadzących malucha za rękę i przebiegających tuż przed pojazdem. Jeżeli nawet uda im się to w tej chwili bezpośrednio, to pozostanie w pamięci dziecka jako przykład do naślado­wania, a później nie zawsze się to udaje.

  WSKAZANIA DO ZATRZYMANIA DZIECKA W DOMU


  2013 - 09.10

  Jeżeli zaobserwujemy któryś z wymienionych obja­wów, nie powinniśmy posyłać dziecka do przedszkola, należy zatrzymać je w domu, ewentualnie w łóżku — jeśli gorączkuje. Trzeba zapewnić mu spokój, dostosować do okoliczności dietę, nie zmuszać do jedze­nia, zapewnić dużą ilość picia, nie podawać żadnych środ­ków przeczyszczających. Zasięgamy porady lekarza — jeżeli dziecko gorączkuje, prosimy lekarza do domu; jeśli nie — porozumiewamy się z nim w ośrodku zdrowia co do wstępnego postępowania i według jego uznania usta­lamy ewentualną wizytę w poradni lub w domu. Nie należy dziecka w tym wieku (tak jak to robimy z niemowlęciem) prowadzić od razu do poradni, dodatko­we zmęczenie tą wędrówką może niekorzystnie odbić się na zdrowiu i dalszym przebiegu choroby.Wczesne zatrzymanie dziecka w domu skraca czas cho­roby. Czasem jednodniowy pobyt w domu i zapewnienie właściwej opieki likwiduje przejściowe zaburzenia, po­zwala uniknąć poważniejszych następstw i dłuższych nie­obecności w przedszkolu, które przecież na ogół bardzo komplikują nam życie.

  ŁĄCZENIE ZE SOBĄ


  2013 - 09.05

  Łączą się one przede wszystkim z two­rzeniem patologicznej struktury demograficznej: mieszkania odda­wane do użytku są zajmowane najczęściej przez młode rodziny w pier­wszej lub drugiej fazie cyklu życia rodzinnego, a więc młode bez­dzietne pary, które mają pierwsze dziecko wkrótce po zamieszkaniu w nowym osiedlu albo też młode pary z małymi dziećmi. Koncen­tracja częstotliwości osiedlania nowych mieszkańców jest tym wię­ksza im sprawniej budowane jest nowe osiedle. Im większa liczba mieszkań oddawana jest do użytku w krótkim okresie, tym większa deformacja struktury demograficznej, której istota polega na rela­tywnym nadmiarze osób w wieku 0-15 i 22-37 lat .