//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Sierpień, 2013

  ZABURZENIA STRUKTURY


  2013 - 08.30

  Zaburzenia struktury demograficznej nie ustępują z czasem, prze­suwają się jedynie na osi wieku i nawet w tak starych osiedlach war­szawskich, objętych badaniem, jak Muranów, nadal, już w drugim pokoleniu, struktura demograficzna osiedla była zaburzona. Zaburzenia struktury wiekowej ludności osiedli są znaczne. Aby zbliżyć obserwowaną w osiedlach dysfunkcję systemów demografi­cznych do problematyki potrzeb, można wskazać, że relacja maksy­malnej i minimalnej liczby dzieci w wieku szkoły podstawowej w naj­bardziej korzystnych przypadkach wynosiła 1:2, a w niektórych prze­kraczała 1:6.

  PROBLEM MŁODZIEŻY


  2013 - 08.17

  Jeżeli wziąć pod uwagę, że program budownictwa na rzecz szkół wynika z normatywów obejmujących globalną liczbę lud­ności osiedli mieszkaniowych i na ogół bywa realizowany ze zna­cznym opóźnieniem, to staje się jasne, że potrzeby kształcenia dzieci, wynikające z obowiązku szkolnego, nie mogą być zaspokojone w osie­dlach w pierwszym okresie ich istnienia, a po upływie 10-15 lat po­wstaje problem o przeciwnym charakterze, polegający na zbędności wielu budynków szkolnych. Pomimo intuicyjnej wiedzy w tym za­kresie projektanci osiedli nie przewidują dla szkół wielofunkcyjnych rozwiązań. Problem młodzieży szkolnej jest najbardziej drastycznym przy­kładem na to, jak rozwiązania techniczne w swoim charakterze i jedno­cześnie podejmowane w imię zaspokajania ważnych potrzeb społe­cznych prowadzą do powstawania nowych, bardzo trudnych do za­spokojenia potrzeb o innym charakterze.

  DRASTYCZNY PRZYKŁAD


  2013 - 08.06

  Drastyczny przykład dzieci i    młodzieży w wieku obowiązku szkolnego jest najbardziej przeko­nujący i przemawiający do wyobraźni. Inne usługi, z których korzy­stają mieszkańcy osiedli, nie mają charakteru obligatoryjnego i zain­teresowani muszą sobie radzić sami z nieobecnością wielu podsta­wowych usług, które mają charakter lokalny, jak na przykład miejsce w przedszkolu, dostęp do placówki służby zdrowia.Istnieją jednak skutki dysfunkcyjnego systemu demograficznego osiedli, które mają charakter pośredni i nie są tak oczywiste. Należy do nich na przykład wzrost liczby zachowań o patologicznym cha­rakterze, który wynika z faktu, że struktura demograficzna jest nie­spójna z wzorami kulturowymi społeczeństwa .