Monthly Archives: Sierpień 2013

ZABURZENIA STRUKTURY

Zaburzenia struktury demograficznej nie ustępują z czasem, prze­suwają się jedynie na osi wieku i nawet w tak starych osiedlach war­szawskich, objętych badaniem, jak Muranów, nadal, już w drugim pokoleniu, struktura demograficzna osiedla była zaburzona. Zaburzenia struktury

PROBLEM MŁODZIEŻY

Jeżeli wziąć pod uwagę, że program budownictwa na rzecz szkół wynika z normatywów obejmujących globalną liczbę lud­ności osiedli mieszkaniowych i na ogół bywa realizowany ze zna­cznym opóźnieniem, to staje się jasne, że potrzeby kształcenia dzieci,

DRASTYCZNY PRZYKŁAD

Drastyczny przykład dzieci i    młodzieży w wieku obowiązku szkolnego jest najbardziej przeko­nujący i przemawiający do wyobraźni. Inne usługi, z których korzy­stają mieszkańcy osiedli, nie mają charakteru obligatoryjnego i zain­teresowani muszą sobie radzić sami z nieobecnością wielu