//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Lipiec, 2013

  WZGLĘDNA PRZEWAGA


  2013 - 07.23

  Względnej przewa­dze młodych rodziców i ich dzieci w pierwszych fazach istnienia osiedli towarzyszy wręcz nieobecność osób starszych, które jako mniej aktywne częściej pozostają w godzinach pracy w domu, pełniąc spo­łeczne funkcje kontroli i nadzoru, dzięki samej obecności zapobie­gając przestępczości. Po upływie 10-15 lat istnienia osiedli młodzi rodzice stają się rodzicami w średnim wieku, nadal zaabsorbowany­mi swoją aktywnością zawodową, a ich dzieci — młodzieżą pozba­wioną przez wiele godzin rodzicielskiej opieki, co powoduje wzrost liczby zachowań o chuligańskim, a nawet przestępczym charakterze.Tak więc potrzeby zaspokajane przez osiedla mieszkaniowe wy­magają wysokiego poziomu wiedzy od ich twórców i projektantów, a także interdyscyplinarnego podejścia.

  OBSERWACJA I STUDIUM PRZYPADKU


  2013 - 07.06

  Obserwacja i studium przypadku mogą dostarczyć wartościowej informacji o potrzebach. Mogą też prowadzić do pochopnych wnio­sków. Dlatego stosowanie tych metod wnioskowania wymaga od ba­dacza potrzeb wyjątkowej ostrożności i skrupulatności. Zauważmy, że rozumowanie zdroworozsądkowe opiera się często na obserwacji. Dlaczego więc metoda, którą stosuje każdy, także nieprzygotowany do badań naukowych, zyskuje rangę metody naukowej? Właśnie dzięki zachowaniu dużej ostrożności we wnioskowaniu, dzięki kontrolowa­niu poszczególnych faz zbierania informacji i odrzucaniu informacji nieistotnych z punktu widzenia badanego problemu.