Monthly Archives: Kwiecień 2013

ZASADA WSPÓŁCZUCIA

U podłoża tego wszystkiego leży zasada mądrego głębokiego współczucia, a nie — taniej filantropii” . Z ostatniego zdania przytoczonego cytatu wynika, że sama ob­serwacja nie dostarcza informacji wystarczającej do tego, aby sfor­mułować potrzeby społeczne. Na wnioski

FORMUŁOWANIE POTRZEB

Formułowanie potrzeb społecznych na wysokim poziomie wy­maga ponadto dużych talentów organizacyjnych, wyobraźni i twór­czego myślenia. W omówionym przykładzie widać bardzo wyraźnie, że sformułowanie potrzeb nie odbywa się jako jednorazowy akt, sta­nowi raczej proces dochodzenia do