//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Kwiecień, 2013

  ZASADA WSPÓŁCZUCIA


  2013 - 04.29

  U podłoża tego wszystkiego leży zasada mądrego głębokiego współczucia, a nie — taniej filantropii” . Z ostatniego zdania przytoczonego cytatu wynika, że sama ob­serwacja nie dostarcza informacji wystarczającej do tego, aby sfor­mułować potrzeby społeczne. Na wnioski wynikające z obserwacji wpływają: system wartości formułującego, jego zrozumienie mecha­nizmów psychologicznych, społecznych i — w omówionym przy­kładzie — ekonomicznych. Podobnie ma się rzecz z wnioskami pły­nącymi ze studium przypadku, omówionego w następnym punkcie i   wnioskami płynącymi z analizy wskaźników oraz innych informa­cji o dysfunkcjach, o czym mowa w następnym rozdziale. Formuło­wanie potrzeb wymaga refleksji naukowej i moralnej. Zależy rów­nież od środków materialnych, jakimi dysponuje badacz.

  FORMUŁOWANIE POTRZEB


  2013 - 04.11

  Formułowanie potrzeb społecznych na wysokim poziomie wy­maga ponadto dużych talentów organizacyjnych, wyobraźni i twór­czego myślenia. W omówionym przykładzie widać bardzo wyraźnie, że sformułowanie potrzeb nie odbywa się jako jednorazowy akt, sta­nowi raczej proces dochodzenia do zadowalającej formuły. Proces ten ma charakter eksperymentu: wyniki podejmowanych działań na rzecz zaspokojenia podstawowej potrzeby przynoszą obok zamierzo­nych, również niezamierzone rezultaty. Chęć uniknięcia rezultatów niezamierzonych, i jednocześnie niekorzystnych, prowadzi do wzbo­gacania pierwotnego określenia potrzeby i do działań na rzecz jej zaspokojenia, do momentu, kiedy nowy system organizacyjny zacz­nie funkcjonować sprawnie i zgodnie z celami, jakie mu przyświe­cały.