Monthly Archives: Marzec 2013

WSKAŹNIKI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Przez wskaźnik społeczny statystycy rozumieją „określoną in­formację liczbową o wybranych aspektach stanów i procesów społe­cznych” . Wskaźniki społeczne w rozumieniu statystycznym często pozwalają na określenie występujących dysfunkcji życia społeczne­go grup i zbiorowości, choć budowane są również

WSPÓŁCZESNE BADANIA

Współczesne badania służące uzyskiwaniu wskaźników społecz­nych są bardzo rozległe tematycznie i kosztowne. Na przykład ame­rykański urząd statystyczny — Bureau of the Census — publikuje specjalne wydawnictwo zawierające wskaźniki społeczne uzyskiwa­ne w toku badań powtarzanych corocznie