//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Marzec, 2013

  WSKAŹNIKI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM


  2013 - 03.25

  Przez wskaźnik społeczny statystycy rozumieją „określoną in­formację liczbową o wybranych aspektach stanów i procesów społe­cznych” . Wskaźniki społeczne w rozumieniu statystycznym często pozwalają na określenie występujących dysfunkcji życia społeczne­go grup i zbiorowości, choć budowane są również z myślą o uchwy­ceniu skutków pewnych procesów społeczno-ekonomicznych. „Ruch wskaźników społecznych narodził się w latach sześćdziesiątych w Sta­nach Zjednoczonych. Wynikał on z poszukiwań miar dla analiz i ocen procesów społecznych […]”. Ich zadanie wynikało z potrzeby wy­eliminowania „ułomności dochodu narodowego, jako jednowymia­rowego i wartościowego wskaźnika efektów społeczno-ekonomicz­nych danego kraju.

  WSPÓŁCZESNE BADANIA


  2013 - 03.11

  Współczesne badania służące uzyskiwaniu wskaźników społecz­nych są bardzo rozległe tematycznie i kosztowne. Na przykład ame­rykański urząd statystyczny — Bureau of the Census — publikuje specjalne wydawnictwo zawierające wskaźniki społeczne uzyskiwa­ne w toku badań powtarzanych corocznie od wielu lat. Corocznie na blisko 600 stronach prezentuje dane ujęte w 11 rozdziałach:Ludność i rodzina (skład i wzrost liczby ludności, wielkość i   struktura rodziny, skład gospodarstw domowych, stan cywilny).Zdrowie i wyżywienie (zasoby, użytkowanie i koszty, prze­ciętne trwanie życia, stan zdrowia, zapobieganie chorobom, odży­wianie).    Warunki mieszkaniowe i jakość środowiska (zasoby miesz­kaniowe i wyposażenie w urządzenia komunalne i udogodnienia, kie­runki popytu na mieszkania, usługi społeczne, jakość środowiska).   Transport (rola transportu w kraju, kierunki zmian w podró­żach międzymiastowych, koszty społeczne i wypadki, zużycie energii).     Bezpieczeństwo publiczne (środki, przestępczość i jej ofiary, inne wskaźniki bezpieczeństwa publicznego).