//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Luty, 2013

  ROZWÓJ PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA


  2013 - 02.27

  Wśród ekonomicznych znajdują się również wska­źniki ważne ze społecznego punktu widzenia: wielkość konsumpcji indywidualnej, dochód narodowy. Łącznie obliczono 244 wskaźniki. Wszystkie dane są dostępne dla 189 krajów, dla lat 1950-1992.Taki rozwój praktycznego stosowania wskaźników społecznych na świecie i coraz łatwiejszy dostęp do tej informacji stwarza nową jakość w zakresie systemów społecznych. Istotną cechą tej nowej ja­kości jest bezpośrednia reakcja na obserwowane zróżnicowanie mię­dzynarodowe wskaźników. Tą reakcją jest przede wszystkim potrzeba rozwoju społecznego i ekonomicznego w krajach mniej rozwiniętych.Ze wspomnianego wyżej źródła wiadomo na przykład, że do­chód narodowy na jednego mieszkańca wynosił w 1991 r. (w przeli­czeniu na dolary amerykańskie) — 1790 dolarów w Polsce, a w naj­uboższym kraju Wspólnoty Europejskiej, Portugalii — 5930 dola­rów.

  SUGESTYWNY OBRAZ


  2013 - 02.15

  Daje to sugestywny obraz dystansu, jaki dzieli nas od krajów Europy Zachodniej i jednocześnie skłania do artykulacji i sprecyzo­wania potrzeb Polski. Należy mieć na uwadze, że dochód narodowy przypadający na jednego mieszkańca ma tę zaletę, że w syntetyczny sposób oddaje funkcjonowanie systemu państwowego jako całości, ale jako miara syntetyczna ma również swoje wady, pomija bowiem zróżnicowania społeczne (będące źródłem napięć społecznych, a więc dysfunkcji i potrzeb). Innym ważnym wskaźnikiem społecznym jest wskaźnik średnie­go dalszego trwania życia dla osoby nowo narodzonej — wskaźnik długości życia. Spadek tego wskaźnika może wynikać z wielu przy­czyn, ale nie wchodząc w jego wielorakie uwarunkowania można przyjąć, że skracanie się przeciętnej długości życia w jakimś kraju jest wyrazem dysfunkcji ważnych systemów społecznych, ekonomi­cznych lub ekologicznych i pogorszenia warunków życia.