//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Styczeń, 2013

  WSKAŹNIKI RZECZOWE


  2013 - 01.30

  W tym zakresie mamy w Polsce pewne podstawy do optymizmu, „przecięt­ne [bowiem] dalsze trwanie życia noworodka chłopca wzrosło w la­tach 1991-1994 z 66,1 lata do 67,5 lat […], noworodka dziewczynki z 75,3 lat do 76,1 lat […]”.W ujęciu statystyki społecznej są więc wskaźniki społeczne za­wsze liczbami. Metodologia nauk społecznych ujmuje pojęcie wskaź­nika znacznie szerzej, najogólniej wskaźnik „to […] coś, po czym możemy poznać, że coś zaszło, czy występuje” a zatem wskaźnik społeczny oznaczałby możność rozpoznania, że zaszło jakieś zjawi­sko o charakterze społecznym. Ogólna kategoria wskaźników dzieli się na wskaźniki rzeczowe i definicyjne.Wskaźniki rzeczowe, to takie, które wynikają z empirycznego związku pomiędzy zjawiskiem wskazywanym a wskaźnikiem.Wskaźniki definicyjne są rezultatem przyjęcia jakiejś konwencji, która czyni opis jakiegoś zjawiska tożsamym z zasadą konstrukcji wskaźnika.

  PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW RZECZOWYCH


  2013 - 01.17

  Jeżeli na przykład przez sprawowanie przywództwa w sze­rokiej rodzinie (rodzie) będziemy rozumieli uzyskanie największej li­czby wskazań na daną osobę jako przywódcę przez członków tej sze­rokiej rodziny (rodu), to wskaźnikiem definicyjnym takiego przywódz­twa będzie największa liczba wskazań uzyskana przez konkretną osobę. Wskaźniki rzeczowe można podzielić na dwie kategorie: empi­ryczne, dla których to, co definiuje wskaźnik i sam wskaźnik można zaobserwować oraz inferencyjne, dla których to, co definiuje wskaź­nik nie jest obserwowalne, a obserwować można sam wskaźnik.

  WSKAŹNIK EMPIRYCZNY


  2013 - 01.02

  Przykładem wskaźnika empirycznego mogą być wypowiedzi osób badanych ankietowo — można przyjąć na przykład, że zapowiadane zachowania wyborcze będą odpowiadały z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego zachowaniom rzeczywistym (wypowiedzii    zachowania wyborcze są zjawiskami obserwowalnymi). Przykład wskaźnika inferencyjnego stanowi obserwowalna liczba praw grupy i    ich surowość, i jest to wskaźnik nieobserwowalnego bezpośrednio zjawiska nietolerancji grupy.Tak więc pojęcie wskaźnika społecznego używane przez staty­styków można uznać za węższe niż w ujęciu socjologicznym. W tym opracowaniu wskaźniki są rozumiane w szerszym znaczeniu, z tym jednak, że przedstawione przykłady często odpowiadają również sta­tystycznemu pojęciu, aczkolwiek wykraczają poza to, co utarło się określać mianem wskaźników społecznych w środowiskach związa­nych ze statystyką państwa.