//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Grudzień, 2012

  UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ


  2012 - 12.14

  Aby uniknąć nieporozumień, będzie tu mowa o wskaźnikach mających charakter społeczny.Przykłady wnioskowania o potrzebach na podstawie wskaźni­ków dobrałem w ten sposób, by dotyczyły aktualnych kwestii spo­łecznych i wynikały z realiów współczesnej Polski, a więc, aby były to przykłady jak najbardziej „z życia”, nie obarczone abstrakcyjno- ścią akademickich wywodów. Konkretnie dotyczą potrzeb, jakie wy­nikają z dyskryminacji kobiet w życiu społecznym w Polsce i po­trzeby walki z bezrobociem. Oczywiście przykładów tego rodzaju „wielkich dysfunkcji” polskiego społeczeństwa jest znacznie więcej, żeby wymienić globalne skutki wpływu losów Polski na stan świa­domości polskiego społeczeństwa z negatywnymi rezultatami w po­staci nieprzystosowania do demokratycznego ładu, skłonności do poddawania się monopolowi jednej („słusznej”) ideologii, braku po­szanowania wspólnego dobra, braku poszanowania dla władzy, dla prawa, braku narodowej godności, nietolerancji itd.

  FORMA POSTULATÓW


  2012 - 12.08

  Na marginesie zwrócę uwagę, że forma postulatów, w jakiej przedstawia się potrzeby, jest charakterystyczna dla potrzeb nie posiadających pełnej społecznej akceptacji. Forma, jaką jest raport o sytuacji, i postulaty wyprowa­dzone z przedstawionych faktów wyrażają potrzebę zmiany: przyję­cia do wiadomości faktów i zaakceptowania postulatów w jak naj­szerszym zakresie. Szerzej piszę o tym w rozdziale III, poświęconym sytuacji kobiet. Odmienny charakter pod względem akceptacji ma program wal­ki z bezrobociem. Potrzeba zmniejszania bezrobocia jest powszech­nie akceptowana i dlatego nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że z bezrobociem należy walczyć, że jest to ważną potrzebą społe­czną, której zaspokojenie można przyjąć za cel działania. Szczegó­łowo określone potrzeby, prowadzące do tego celu, mają charakter organizacyjny.