Monthly Archives: Listopad 2012

POPARTE ARGUMENTACJĄ

Program zawiera poparte solidną argumentacją pro­pozycje konkretnych kroków, jakie należy podjąć, aby zmniejszenie bezrobocia stało się faktem.Program walki z bezrobociem, to program każdego współczes­nego państwa demokratycznego, ponieważ poważna dysfunkcja sy­stemu społecznego i ekonomicznego, jaką stanowi

UBOGIE SPOŁECZEŃSTWO

W Polsce społe­czeństwo jest ubogie, zubożałe dodatkowo w okresie zachodzących przemian zwanych powszechnie transformacją systemową. To ubó­stwo powoduje, że istnieje silna potrzeba poprawy sytuacji bytowej znacznej części społeczeństwa (w co trzeba włożyć wiele pracy i

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Założenia zawierają także informacje o metodach, jakie autorzy programu uważają za odpowiednie do rozwiązywania problemu i formułowania programu. Założenia są przedstawione krót­ko. Reszta programu, to konkretne elementy w sferze makroekono­micznej, rynku pracy, form zatrudnienia i

PRZEWIDYWANIA PROGRAMU

Ponadto program przewiduje powo­łanie przy Radzie Ministrów zespołu odpowiedzialnego za jego rea­lizację. Z punktu widzenia badania potrzeb społecznych program jest więc projektem nowego systemu funkcjonalnego o charakterze organiza­cyjnym, którego cel stanowi zdefiniowanie szczegółowych potrzeb, które wynikają