//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Listopad, 2012

  POPARTE ARGUMENTACJĄ


  2012 - 11.21

  Program zawiera poparte solidną argumentacją pro­pozycje konkretnych kroków, jakie należy podjąć, aby zmniejszenie bezrobocia stało się faktem.Program walki z bezrobociem, to program każdego współczes­nego państwa demokratycznego, ponieważ poważna dysfunkcja sy­stemu społecznego i ekonomicznego, jaką stanowi bezrobocie, ge­neruje potrzebę wzrostu zatrudnienia, a żaden kraj nie rozwiązał pro­blemu bezrobocia w sposób zadowalający, co obliguje władze do przeciwdziałania. Bezrobocie, choć wszędzie stosuje się taki sam wskaźnik dla ukazania jego rozmiarów, ma wielorakie przyczyny w różnych krajach i w różnych regionach tego samego kraju.

  UBOGIE SPOŁECZEŃSTWO


  2012 - 11.12

  W Polsce społe­czeństwo jest ubogie, zubożałe dodatkowo w okresie zachodzących przemian zwanych powszechnie transformacją systemową. To ubó­stwo powoduje, że istnieje silna potrzeba poprawy sytuacji bytowej znacznej części społeczeństwa (w co trzeba włożyć wiele pracy i co stanowi silny czynnik zmniejszania bezrobocia), ale jednocześnie ogra­nicza popyt na’ rynku, bo mała jest siła nabywcza ludności, co jest czynnikiem ograniczającym popyt, a następnie — produkcję i za­trudnienie. Koło się zamyka.Generalnie ujmując, proponowany program walki z bezrobociem zawiera założenia wyjściowe, dotyczące faktów społecznych i go­spodarczych, oraz założenia wartościujące, przyjęte arbitralnie i wy­łożone explicite.

  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


  2012 - 11.06

  Założenia zawierają także informacje o metodach, jakie autorzy programu uważają za odpowiednie do rozwiązywania problemu i formułowania programu. Założenia są przedstawione krót­ko. Reszta programu, to konkretne elementy w sferze makroekono­micznej, rynku pracy, form zatrudnienia i zmian instytucjonalnych. Uzupełnieniem logicznie wynikającym z programu są propozycje do­tyczące dostosowania i zmian istniejących programów związanych z bezrobociem. Program zawiera również wnioski co do konkretnych decyzji, jakie należy podjąć, by rozpocząć jego realizację oraz ocenę wzrostu produktywnego zatrudnienia, jakie nastąpi do 2000 roku na skutek zrealizowania programu.

  PRZEWIDYWANIA PROGRAMU


  2012 - 11.03

  Ponadto program przewiduje powo­łanie przy Radzie Ministrów zespołu odpowiedzialnego za jego rea­lizację. Z punktu widzenia badania potrzeb społecznych program jest więc projektem nowego systemu funkcjonalnego o charakterze organiza­cyjnym, którego cel stanowi zdefiniowanie szczegółowych potrzeb, które wynikają z ogólnej potrzeby wyeliminowania lub ograniczenia dysfunkcji społecznej i ekonomicznej, jaką jest bezrobocie w Polsce.Fakty społeczne i gospodarcze leżące u podstaw programu są następujące.Liczba bezrobotnych w Polsce w marcu 1995 r. wynosiła 2754 tys. osób, czyli 15,4% czynnych zawodowo. Stopa bezrobocia w Pol­sce była dwukrotnie wyższa niż średnia w krajach OECD*, a gdyby miała taki sam poziom, jak w tych krajach, to bezrobocie w Polsce wynosiłoby 1,4 min osób.