Monthly Archives: Październik 2012

NIEKORZYSTNE CECHY

Niekorzystne cechy polskiego bezrobocia to duży udział osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy (45%) oraz wysoka stopa bezrobocia młodzieży (32,9%) i bardzo silne zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia. Stopa bezro­bocia długookresowego była w Polsce 9-krotnie

TENDENCJA DO UMNIEJSZANIA

Istnieje ten­dencja do umniejszania wymowy faktów przez wysuwanie tez, które interpretują wysoki poziom bezrobocia jako wyraz sztucznego zawy­żenia stopy bezrobocia przez rejestrowanie się w charakterze bezro­botnych osób, które nigdzie nie pracowały, lub osób, które pracują

NEGATYWNE ZJAWISKO

Bezrobocie jako negatywne społecznie zjawisko cechuje się pew­nymi wewnętrznymi procesami i pewnymi warunkami zewnętrzny­mi, które pogłębiają jego negatywny charakter. Takim procesem we­wnętrznym jest narastanie liczby tzw. bezrobotnych zniechęconych do poszukiwania pracy, czyli osób, które nie