//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Październik, 2012

  NIEKORZYSTNE CECHY


  2012 - 10.21

  Niekorzystne cechy polskiego bezrobocia to duży udział osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy (45%) oraz wysoka stopa bezrobocia młodzieży (32,9%) i bardzo silne zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia. Stopa bezro­bocia długookresowego była w Polsce 9-krotnie wyższa niż na przy­kład w USA i 14-krotnie wyższa niż w Czechach. Niekorzystne re­lacje w porównaniu z innymi krajami charakteryzują również stopę bezrobocia młodzieży w Polsce. Wskaźniki o charakterze społecz­nym nie oddają w pełni sytuacji. Istotnym jej elementem jest inter­pretacja niepokojących zjawisk w kręgach decyzyjnych.

  TENDENCJA DO UMNIEJSZANIA


  2012 - 10.17

  Istnieje ten­dencja do umniejszania wymowy faktów przez wysuwanie tez, które interpretują wysoki poziom bezrobocia jako wyraz sztucznego zawy­żenia stopy bezrobocia przez rejestrowanie się w charakterze bezro­botnych osób, które nigdzie nie pracowały, lub osób, które pracują „na czarno”, a rejestrują się po to, żeby niesłusznie pobierać zasiłek. Autorzy programu zwracają uwagę, że we wszystkich krajach, w któ­rych istnieje bezrobocie, pewna jego część ma charakter pozorny: 10-25% osób zarejestrowanych jako bezrobotne w rzeczywistości pracuje, co jednak nie daje podstaw do lekceważenia problemu bez­robocia, tym bardziej że w Polsce możliwość pracy „na czarno” wy­stępuje głównie w dużych miastach i ich okolicach oraz w miejsco­wościach przygranicznych, a gdzie indziej możliwości te są poważ­nie ograniczone.

  NEGATYWNE ZJAWISKO


  2012 - 10.04

  Bezrobocie jako negatywne społecznie zjawisko cechuje się pew­nymi wewnętrznymi procesami i pewnymi warunkami zewnętrzny­mi, które pogłębiają jego negatywny charakter. Takim procesem we­wnętrznym jest narastanie liczby tzw. bezrobotnych zniechęconych do poszukiwania pracy, czyli osób, które nie poszukują pracy aktyw­nie, bo straciły nadzieję na jej uzyskanie (wg szacunków GUS jest takich osób 214 tys.). Pewna liczba osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej (ok. 400 tys.) ma w istniejących warunkach obiektywnie nikłą szansę na uzyskanie pracy. Problem bezrobocia można widzieć w szerszym kontekście za­gadnienia dezaktywacji ludności czynnej zawodowo, który obejmuje także emerytów i rencistów i to stanowi o jego zewnętrznych uwa­runkowaniach.