Monthly Archives: Wrzesień 2012

MIEJSCA PRACY

Ocena liczby nowych miejsc pracy, stanowiąca podstawę programu, przyjmuje, że będzie potrzeba 0,8 min nowych miejsc dla młodych ludzi, wkraczających w wiek produkcyjny, 0,9 min miejsc dla dotych­czas nie ujawnionych osób w rzeczywistości bezrobotnych i

REALIZACJA PROGRAMU

Program ma być realizowany w warunkach gospodarki rynkowej, w której o zmianach poziomu zatrudnienia de­cydują samodzielne podmioty gospodarcze, kierujące się prawami rynkowymi. Państwo w tych warunkach tworzy samodzielnie miej­sca pracy jedynie w sferze budżetowej i

ODRZUCONE KONCEPCJE

Państwo dysponuje także specjalnym funduszem (funduszem pracy), który służy zmniejszaniu społecz­nych kosztów bezrobocia i może stwarzać warunki do promowania zatrudnienia pod warunkiem racjonalnego i efektywnego wykorzy­stywania. Odrzuca się koncepcję wzrostu zatrudnienia przez wzrost deficy­tu budżetowego (proinflacyjnego