//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Sierpień, 2012

  PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ


  2012 - 08.21

  Odrzuca się ponadto „twierdzenie, że im wyższe bezrobocie tym niższa inflacja, z którego wynika, że zmniejszenie bezrobocia musi prowadzić nieuchronnie do wzrostu cen i inflacji. W polskiej rze­czywistości jest zupełnie inaczej; to właśnie bezrobocie lub wydatki publiczne, które ono [za sobą — A. L.] pociąga, są jednym ze źródeł inflacji w naszej gospodarce, [w której] bezrobocie pociąga [za so­bą — A. L.] ogromne koszty bezpośrednie. W 1995 r. planuje się wydatkowanie na bezrobocie ok. 62 bln starych zł, co stanowi ponad 2% PKB.

  NIE ZDANY EGZAMIN


  2012 - 08.18

  Dalsze 47 bln złotych kosztują wcześniejsze emerytury i    renty spowodowane bezrobociem (ok. 1,2 min wcześniejszych eme­rytur i rent przyznanych w poprzednich czterech latach). Znaczna część funduszu pracy ma charakter proinflacyjny”, tworzy on do­datkowy popyt, wprowadzając na rynek pusty pieniądz i nie tworząc dodatkowej podaży dóbr i usług. Straty wynikające z istniejącego bezrobocia, a zatem — z wyłączenia wielkiej rzeszy ludzi zdolnych do pracy z procesu wytwarzania — szacuje się na 12-15% produktu krajowego brutto. Nie zdała egzaminu metoda „osłonowego” podejścia do bezrobo­cia stosowana dotychczas w Polsce, ponieważ łagodzi skutki, a nie eliminuje przyczyn bezrobocia.

  W ZAKRESIE AKTYWNEJ POLITYKI


  2012 - 08.02

  Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez stymulowanie inwestycji.Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez stymulowanie rozwoju małych przedsiębiorstw i rzemiosła.   Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez eksport i optymalizację importu.Potrzeba rozwoju zatrudnienia przez rozwój budownictwa mieszkaniowego.Potrzeba restrukturyzacji i racjonalnej ochrony istniejących miejsc pracy.   W zakresie aktywnej polityki na rynku pracy występują na­stępujące potrzeby szczegółowe:Potrzeba zwiększenia efektywności programów aktywizują­cych rynek pracy. Potrzeba koordynowania kierunków kształcenia z popytem na rynku pracy.   Potrzeba zastąpienia zasiłków dla bezrobotnych bardziej aktywizującą formą, na przykład stypendiami.