Monthly Archives: Lipiec 2012

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNYM

Potrzeba innych, nowych form aktywizacji bezrobotnych.W zakresie działań o charakterze organizacyjnym występują następujące potrzeby:Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez dzielenie stanowisk pra­cy i czasu pracy.Potrzeba zwiększania zatrudnienia krótkookresowego i doraź­nego.Potrzeba wzrostu roli państwa w promowaniu i koordynacji

UZASADNIENIE WĄTKU

Wątek ten uzasadnia tezę o możliwości wzrostu wynagrodzeń bez wytwarzania presji inflacyjnej. Rozumowanie to zacytuję w całości, ponieważ dotyczy problemu kontrowersyjnego w dyskusjach ekonomistów, polityków gospodarczych i polityków społecznych.„[…] Wzrost popytu stanowi główny warunek wzrostu

WZROST EFEKTÓW

Warto [to — A. L.] zilustrować na przykładzie wynagrodzeń, któ­rych poziom znacznie się obniżył i jest jednym z najniższych w Europie . Ma to następstwa zarówno ekonomiczne (płytki popyt blokujący szybszy wzrost zatrudnienia) i społeczne