//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Lipiec, 2012

  DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNYM


  2012 - 07.25
  1. Potrzeba innych, nowych form aktywizacji bezrobotnych.W zakresie działań o charakterze organizacyjnym występują następujące potrzeby:Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez dzielenie stanowisk pra­cy i czasu pracy.Potrzeba zwiększania zatrudnienia krótkookresowego i doraź­nego.Potrzeba wzrostu roli państwa w promowaniu i koordynacji polityki pełnozatrudnieniowej.Potrzeba aktywnego pośrednictwa pracy i ograniczania mo­nopolu państwowego w tym zakresie.Przedstawione potrzeby znajdują szerokie uzasadnienie w posta­ci wskaźników o charakterze społecznym i gospodarczym. Z bogaćtwa wątków programu szerzej przedstawię jeden, który dotyczy nie tylko potrzeb związanych z bezrobociem, ale i potrzeb indywidu­alnych obywateli.

  UZASADNIENIE WĄTKU


  2012 - 07.20

  Wątek ten uzasadnia tezę o możliwości wzrostu wynagrodzeń bez wytwarzania presji inflacyjnej. Rozumowanie to zacytuję w całości, ponieważ dotyczy problemu kontrowersyjnego w dyskusjach ekonomistów, polityków gospodarczych i polityków społecznych.„[…] Wzrost popytu stanowi główny warunek wzrostu produkcji i za­trudnienia, więc także zmniejszenia bezrobocia. Na globalny popyt efe­ktywny składają się cztery główne elementy:    popyt konsumpcyjny ludności,   popyt kreowany przez sferę budżetową (tzw. konsumpcja zbioro­wa),    popyt inwestycyjny,  popyt wynikający z nadwyżki eksportu nad importem.We wszystkich wymienionych wyżej składnikach popytu istnieją mo­żliwości wzrostu, prowadzące do spadku bezrobocia. Badania I[nstytutu] R[ozwoju] Gospodarczego] SGH wskazują, że główną barierą wzrostu produkcji jest niedostateczny popyt, którego elementem jest popyt kon­sumpcyjny ludności.

  WZROST EFEKTÓW


  2012 - 07.11

  Warto [to — A. L.] zilustrować na przykładzie wynagrodzeń, któ­rych poziom znacznie się obniżył i jest jednym z najniższych w Europie . Ma to następstwa zarówno ekonomiczne (płytki popyt blokujący szybszy wzrost zatrudnienia) i społeczne (strajki, napięcia i konflikty społeczne). Nieinflacyjny wzrost wynagrodzeń jest oczywiście możliwy, pod warun­kiem powiązania go w podmiotach gospodarczych ze wzrostem sprzedaży, dochodu lub produktywności. Płace mogą się zwiększać proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży lub dochodu przedsiębiorstwa, wówczas udział ko­sztów pracy nie rośnie, a cały przyrost płac jest funkcją wzrostu efektów.