Monthly Archives: Czerwiec 2012

WZROST DOCHODÓW

General­nie, wzrost dochodów z pracy prowadzący do wzrostu popytu efektywnego powinien sprzyjać także wzrostowi podaży dóbr i usług, co ogranicza nie­bezpieczeństwo inflacji.Przedstawione powyżej problemy mają także inne aspekty, wiążą­ce wzrost popytu z zaspokojeniem elementarnych potrzeb

WEDŁUG TYCH SAMYCH OCEN

Według tych samych ocen BŚ co trzeci ubogi był bezrobotnym, co oznacza, że prawie 2 miliony bezrobotnych znalazło się w sferze ubó­stwa. Ograniczenie ubóstwa jest możliwe tylko przez rozszerzenie sfery pracy, stworzenie ludziom bezrobotnym szansy

CZYNNIK ROZSTRZYGAJĄCY

Czynnikiem rozstrzygającym o możliwości wzrostu gospo­darczego będą nie tylko inwestycje ale wzrost popytu efektywnego kreowany przez dochody ludności”.Potrzeba sformułowana jako stymulowanie nieinflacyjnego wzro­stu popytu efektywnego jest więc głęboko uzasadniona mechanizma­mi społeczno-ekonomicznymi i konkretami sytuacji społeczno-go-