//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Czerwiec, 2012

  WZROST DOCHODÓW


  2012 - 06.26

  General­nie, wzrost dochodów z pracy prowadzący do wzrostu popytu efektywnego powinien sprzyjać także wzrostowi podaży dóbr i usług, co ogranicza nie­bezpieczeństwo inflacji.Przedstawione powyżej problemy mają także inne aspekty, wiążą­ce wzrost popytu z zaspokojeniem elementarnych potrzeb dużych grup spo­łecznych.W Polsce, w odróżnieniu od krajów bogatych, bezrobocie […] wystę­puje […] w warunkach znacznej skali ubóstwa, niepełnego zaspokojenia elementarnych potrzeb dużych grup ludności i niepełnego wykorzystania potencjału wytwórczego gospodarki. Obecnie blisko 30-33% Polaków — według szacunków GUS — nie uzyskuje dochodów na poziomie minimum socjalnego. Pod koniec lat siedemdziesiątych, gdy zaczęto prowadzić sy­stematyczne obliczenia minimum socjalnego — wskaźnik ten nie przekra­czał 10%.

  WEDŁUG TYCH SAMYCH OCEN


  2012 - 06.07

  Według tych samych ocen BŚ co trzeci ubogi był bezrobotnym, co oznacza, że prawie 2 miliony bezrobotnych znalazło się w sferze ubó­stwa. Ograniczenie ubóstwa jest możliwe tylko przez rozszerzenie sfery pracy, stworzenie ludziom bezrobotnym szansy zdobywania dochodów przez pracę, a nie w formie pomocy społecznej. Wzrost dochodów [z] pracy powiązany z wydajnością prowadzi do zmniejszenia sfery ubóstwa, stymuluje popyt i podaż, nie stwarzając niebezpieczeństwa inflacji. Wzrost nieinflacyjnego efektywnego popytu stanowi główny wa­runek także realizacji innych elementów tego programu: wzrostu zatrudnienia przez wzrost zmianowości i lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych, wzrostu inwestycji, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwoju małych przedsiębiorstw.

  CZYNNIK ROZSTRZYGAJĄCY


  2012 - 06.01

  Czynnikiem rozstrzygającym o możliwości wzrostu gospo­darczego będą nie tylko inwestycje ale wzrost popytu efektywnego kreowany przez dochody ludności”.Potrzeba sformułowana jako stymulowanie nieinflacyjnego wzro­stu popytu efektywnego jest więc głęboko uzasadniona mechanizma­mi społeczno-ekonomicznymi i konkretami sytuacji społeczno-go- spodarczej Polski. Na podobnych zasadach określono inne potrzeby.Wszystkie potrzeby szczegółowe sformułowane w programie są nie tylko wzajemnie nie sprzeczne, ale także często ich zaspokajanie prowadzi do efektu przyspieszającego, jak w sytuacji zaspokajania potrzeby inwestycji mieszkaniowych i potrzeby mobilności siły ro­boczej w Polsce.