//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Maj, 2012

  ZASPOKOJENIE POTRZEBY


  2012 - 05.30

  Zaspokajanie potrzeby mieszkań prowadzi nie tyl­ko do spadku bezrobocia, ale również do większej łatwości uzyski­wania mieszkań i zmian miejsca zamieszkania. W skali masowej zwiększenie mobilności siły roboczej tym powodowane sprzyja ła­twiejszemu dostosowywaniu się popytu na pracę z jej podażą, a za­tem — spadkowi bezrobocia. W cytowanym przykładzie programu w zakresie stymulowania nieinflacyjnego wzrostu popytu efektywnego wystąpił pewien rodzaj wskaźnika bardzo ważny dla ustalania potrzeb społecznych. Jest to wyrażona w pieniądzach kwota dochodu, poniżej którego uznaje się kogoś za należącego do ubogich.

  GRANICZNE KWOTY


  2012 - 05.11

  Tu wystąpiły dwie takie graniczne kwoty: minimalna emerytura i minimum socjalne obliczone dla pracow­niczej rodziny 4-osobowej. Różny poziom tych kwot w oczywisty sposób decydował o udziale procentowym ubogich w społeczeń­stwie, obliczonym na ich podstawie i na podstawie wskaźnika real­nie uzyskiwanych dochodów. Niemniej w jakiś sposób obiektywizo­wał określanie sfery ubóstwa i skalę potrzeb, wynikających z za­akceptowania implicite tezy, że likwidacja (ograniczanie) ubóstwa stanowi ważną potrzebę społeczną.

  OBLICZANE WSKAŹNIKI


  2012 - 05.02

  Takie wskaźniki, obliczane nie na zasadzie oddawania realnej rzeczywistości, a na zasadzie jakichś założeń co do tego, jak ma wy­glądać ta rzeczywistość, są pomocne w określaniu potrzeb i bardzo często stosowane w technicznych środkach zaspokajania potrzeb w przykładzie minimum socjalnego i minimalnej emerytury uznaje się ar­bitralnie (ale z racjonalnym uzasadnieniem) pewną kwotę dochodu za granice ubóstwa. Bank Światowy przyjął za taki docnód kwotę minimalnej emerytury zapewne (mylnie) przyjmując, że minimalna emerytura jest kształtowana w taki sposób, żeby wystarczała na minimum egzystencji albo po prostu chcąc sobie ułatwić obliczenia, minimum socjalne bowiem (przyjęte w badanaich GUS-u) określa różne poziomy minimalnego dochodu dla różnych typów gospodarstw domowych i arbitralnie przyjmuje koszyk dóbr, na które takie minimum musi wystarczać.