Monthly Archives: Maj 2012

ZASPOKOJENIE POTRZEBY

Zaspokajanie potrzeby mieszkań prowadzi nie tyl­ko do spadku bezrobocia, ale również do większej łatwości uzyski­wania mieszkań i zmian miejsca zamieszkania. W skali masowej zwiększenie mobilności siły roboczej tym powodowane sprzyja ła­twiejszemu dostosowywaniu się popytu na

GRANICZNE KWOTY

Tu wystąpiły dwie takie graniczne kwoty: minimalna emerytura i minimum socjalne obliczone dla pracow­niczej rodziny 4-osobowej. Różny poziom tych kwot w oczywisty sposób decydował o udziale procentowym ubogich w społeczeń­stwie, obliczonym na ich podstawie i

OBLICZANE WSKAŹNIKI

Takie wskaźniki, obliczane nie na zasadzie oddawania realnej rzeczywistości, a na zasadzie jakichś założeń co do tego, jak ma wy­glądać ta rzeczywistość, są pomocne w określaniu potrzeb i bardzo często stosowane w technicznych środkach zaspokajania