//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Marzec, 2012

  POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z PRACY ZAWODOWEJ KOBIET


  2012 - 03.27

  Niemniej współcześnie w Polsce jest faktem nie ulegającym wąt­pliwości, że rodzicielstwo i funkcje prokreacyjne w większym sto­pniu (w społecznej skali) obciążają kobiety, co staje się jednym z ar­gumentów racjonalizujących ich dyskryminację w pracy zawodowej. Dyskryminacja ta polega przede wszystkim na przeciętnie mniej­szych niż wśród mężczyzn zarobkach za pracę wykonywaną na rów­norzędnych stanowiskach, na rzadszym osiąganiu wyższych stano­wisk w hierarchiach różnych instytucji, a także na większym zagro­żeniu bezrobociem w okresie transformacji systemowej.

  WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


  2012 - 03.21

  Praca zawodowa kobiet poza rolnictwem upowszechniła się w Pol­sce i w krajach rozwiniętych w okresie po II wojnie światowej. Wzrost aktywności zawodowej w najwyższym stopniu objął zbiorowość ko­biet zamężnych. Proces aktywizacji zawodowej kobiet miał liczne uwarunkowania zarówno subiektywne, jak i obiektywne. Do najistot­niejszych uwarunkowań obiektywnych można zaliczyć rozwój szkol­nictwa i wzrost poziomu wykształcenia społeczeństw, w tym kobiet, uzyskiwanie bowiem wyższego poziomu wykształcenia wpływa z re­guły na silniejsze motywacje i skłonność do samorealizacji w życiu zawodowym.

  WZROST OŚWIECENIA


  2012 - 03.05

  Ze wzrostem oświecenia skorelowany jest rozwój cywi­lizacyjny i gospodarczy, co powoduje radykalne zmiany struktur go­spodarczych, wśród których na czoło wysuwa się gwałtowny wzrost sektora usług i powstawanie nowych zawodów. W tych nowych za­wodach dziedzictwo kulturowe nie waży w tym, czy są uznawane za kobiece, czy za męskie. W PRL do tych i innych obiektywnych czynników wzrostu aktyw­ności zawodowej kobiet dochodziło doktrynalnie rozumiane i stano­wiące podstawę wielu haseł propagandowych równouprawnienie ko­biet, odrzucające programowo podział zawodów na męskie i kobiece.