Monthly Archives: Marzec 2012

POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z PRACY ZAWODOWEJ KOBIET

Niemniej współcześnie w Polsce jest faktem nie ulegającym wąt­pliwości, że rodzicielstwo i funkcje prokreacyjne w większym sto­pniu (w społecznej skali) obciążają kobiety, co staje się jednym z ar­gumentów racjonalizujących ich dyskryminację w pracy zawodowej. Dyskryminacja

WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Praca zawodowa kobiet poza rolnictwem upowszechniła się w Pol­sce i w krajach rozwiniętych w okresie po II wojnie światowej. Wzrost aktywności zawodowej w najwyższym stopniu objął zbiorowość ko­biet zamężnych. Proces aktywizacji zawodowej kobiet miał liczne

WZROST OŚWIECENIA

Ze wzrostem oświecenia skorelowany jest rozwój cywi­lizacyjny i gospodarczy, co powoduje radykalne zmiany struktur go­spodarczych, wśród których na czoło wysuwa się gwałtowny wzrost sektora usług i powstawanie nowych zawodów. W tych nowych za­wodach dziedzictwo kulturowe