//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Luty, 2012

  KOBIETY BARDZIEJ WYKSZTAŁCONE


  2012 - 02.27

  Kobiety bardziej wykształcone rodzą przeważnie mniej dzie­ci, ogólnie mniej czasu poświęcają na opiekę nad nimi i wychowanie, mniej też mają okazji do uczestnictwa w procesie socjalizacji. Ponadto, wnosząc finansowy wkład w utrzymanie rodziny, uzyskują w niej nową pozycję społeczną. Punktem wyjścia do tych przemian jest jed­nak rodzina tradycyjna, w której mąż jest głównym dostarczycielem środków utrzymania, a żona strażniczką domowego ogniska, główną osobą odpowiedzialną za organizację i wykonywanie czynności niezbę­dnych dla funkcjonowania domowego gospodarstwa i rodziny.

  PODJĘCIE DECYZJI


  2012 - 02.23

  Toteż podjęcie przez kobietę roli zawodowej nie powoduje automatycznej przemiany ról innych członków rodziny: obowiązki podejmowane przez kobietę poza domem są nowe i w sferze pracy zawodowej upo­dabniają ją do mężczyzny, natomiast obowiązki domowe ulegają jedy­nie niewielkiemu ograniczeniu, w pierwszym rzędzie przez poświę­canie na nie mniej czasu, a dopiero w dalszym — przez zwiększony udział innych domowników w wykonywaniu czynności gospodar­skich i opiekuńczych.

  CZYNNIK WYBORU


  2012 - 02.18

  Tych czyn­ników wyboru jest znacznie więcej: waga dla kobiety jej roli zawo­dowej (związana w dużym stopniu z poziomem wykształcenia ko­biety), pomoc, jaką może uzyskać od innych członków gospodarstwa domowego, uregulowania prawne w zakresie czasu trwania rozmai­tych urlopów związanych z urodzeniem dziecka, zasiłki finansowe związane z tymi urlopami, a także towarzyszące im uprawnienia do zabezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.Ostatnio, w Polsce okresu transformacji gospodarczej i społecz­nej, istotnym czynnikiem hamującym młode matki przed korzysta­niem ze swoich uprawnień socjalnych związanych z urodzeniem dzie­cka jest niekorzystna — zwłaszcza dla kobiet — sytuacja na rynku pracy.

  NA MARGINESIE


  2012 - 02.11

  Na marginesie można zauważyć, że niezależnie od konfliktu mię­dzy pracą zawodową kobiet a ich rodzicielstwem problematyka ro­dziny, która towarzyszyła w badaniach nad aktywizacją zawodową kobiet, wiązała się również z podejmowaniem zagadnień rodzin, dla których źródło dysfunkcji stanowiły czynniki inne niż praca kobiety. Problemy rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, rodzin nie­pełnych, wielodzietnych i rodzin osób starszych mogły być badane z zastosowaniem podobnych narzędzi badawczych i wszystkie pro­wadziły do postulowania rozwoju różnorodnych świadczeń i usług, a zatem — krystalizacji potrzeb społecznych.

  ANALIZOWANIE KONFLIKTU


  2012 - 02.02

  Z czasem okazało się, że „nowy ustrój” nie rozwiązał problemów poprzedniego systemu ani tym bardziej nowych, wynikających z gospodarki rynkowej, a główną jego cechą jest ta, że ma mniej środków na ich rozwią­zanie. Cenne dla analizowania konfliktu pomiędzy rolą rodzinną i za­wodową kobiet są zwłaszcza wieloletnie polskie studia nad zacho­waniami kobiet pracujących wobec pracy w związku z urodzeniem dziecka. Badania te pozwoliły na odnotowanie w okresie trzech dzie­sięcioleci odsetka kobiet powracających do pracy po urodzeniu dzie­cka i tych, które na dłuższy lub krótszy okres przerywają pracęJWzo- ry zachowań matek pracujących w tym zakresie mają ważkie zna­czenie dla prognoz rynku pracy.