//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Styczeń, 2012

  SYNTETYCZNY WSKAŹNIK


  2012 - 01.21

  Wypracowano także syntetyczny wskaźnik ciągłości pracy, który charakteryzuje badane kobiety we¬dług udziału okresu zatrudnienia (i nauki) w dorosłym życiu. Ten właśnie wskaźnik pozwala między innymi na stwierdzenie wagi pra¬cy zawodowej dla kobiet o wysokich kwalifikacjach, ponieważ sta¬nowi obiektywną informację o postawach względem pracy zawodo¬wej w wieku produkcyjnym. Badania Adama Kurzynowskiego i inne badania nad aktywizacją zawodową kobiet pokazują, że praca zawo¬dowa jest podejmowana współcześnie przez kobiety nie tylko w celu poprawy warunków materialnych rodziny, ale jest także istotnym, poza- materialnym elementem ról współczesnej kobiety, tym istotniejszym im wyższe kwalifikacje ogólneTzawodowe kobieta posiada.

  PARTNERSTWO


  2012 - 01.17

  Partnerstwo małżonków umożliwia adaptację rodziny do ról zawodowych kobiet. Wymaga od mężczyzny zrozumienia psychiki partnerki, włączenia się w wykonywanie prac w gospodarstwie domowym, opiekę i wychowanie dzieci, a także wolnego od uprzedzeń i emocji spojrzenia na predyspo­zycje zawodowe i rodzinne obojga partnerów, aby móc optymalnie wy­korzystywać istniejące w tym zakresie możliwości. Zatem praca zawo­dowa kobiet w kontekście przeobrażeń ich ról społecznych może być poj­mowana jako ważne źródło nowych potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem kobiet jako pracownic wykorzystujących swoje kwa­lifikacje i z funkcjonowaniem rodziny; potrzeb zaspokajanych po­przez nowe rozwiązania organizacyjne w sferach prawnej i socjalnej.

  PODSTAWOWE OGRANICZENIE


  2012 - 01.09

  Jednocześnie patrząc z drugiej strony — podstawowym ogranicze­niem funkcji produkcyjnej rodziny jest konieczność uzyskiwania wy- ręki w czynnościach gospodarskich i opiekuńczych, z którymi koliduje praca zawodowa dorosłych osób w rodzinie, nie tylko kobiet. Rozwój sfery usług bytowych stwarza możliwość uwolnienia czasu i podej­mowania pracy przez osoby, które mogą z tych usług korzystać, a także stwarza miejsca pracy — nowe pole aktywności zawodowej dla osób, które te usługi wykonują. Rozwój usług stanowi więc nieodzowny czynnik aktywizacji społeczeństwa, a niezaspokojone potrzeby w tym zakresie są szczególnie silnie odczuwane.