Monthly Archives: Grudzień 2011

DODATNIE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Istnieje dodatnie sprzęże­nie zwrotne: czynniki wzrostu aktywności zawodowej kobiet zwięk­szają zapotrzebowanie na usługi na rzecz gospodarstwa domowego i dzieci, stwarzając następnie nowe miejsca pracy, gdzie znajdują zatrudnienie również kobiety. W sytuacji braku koniunktury i zabu­rzeń

SPECYFICZNE CECHY

Jednocześnie okazuje się, że specy­ficzne cechy kobiet predestynują je do bardziej trwałych niekorzy­stnych sytuacji. Z wielu badań wiadomo, że dla rodzin i gospodarstw domowych czynnikami zagrożenia ubóstwem są: mała aktywność zawodowa członków rodziny, starszy wiek