//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Grudzień, 2011

  DODATNIE SPRZĘŻENIE ZWROTNE


  2011 - 12.24

  Istnieje dodatnie sprzęże­nie zwrotne: czynniki wzrostu aktywności zawodowej kobiet zwięk­szają zapotrzebowanie na usługi na rzecz gospodarstwa domowego i dzieci, stwarzając następnie nowe miejsca pracy, gdzie znajdują zatrudnienie również kobiety. W sytuacji braku koniunktury i zabu­rzeń gospodarczych ta korzystna sytuacja się załamuje i następuje upadek: kobiety są w większym stopniu narażone na utratę zatrud­nienia.Utrata pracy przez matkę powoduje spadek dochodów rodziny i — związane ze wzrostem wolnego od pracy czasu, którym dyspo­nuje matka — ograniczenie wykorzystywania usług świadczonych na rzecz rodziny i dzieci, a po pewnym czasie — upadek infrastru­ktury lokalnej w tym zakresie.

  SPECYFICZNE CECHY


  2011 - 12.11

  Jednocześnie okazuje się, że specy­ficzne cechy kobiet predestynują je do bardziej trwałych niekorzy­stnych sytuacji. Z wielu badań wiadomo, że dla rodzin i gospodarstw domowych czynnikami zagrożenia ubóstwem są: mała aktywność zawodowa członków rodziny, starszy wiek osób pozostających bez pracy, niski poziom wykształcenia i większa liczba dzieci na utrzy­maniu. W badaniu przeprowadzonym jesienią 1992 roku wśród bezro­botnych i podopiecznych pomocy społecznej dziesięciu miast wśród osób scharakteryzowanych według powyższych kryteriów zagrożone były wyłącznie kobiety.