//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Listopad, 2011

  ZNAMIENNY WYNIK


  2011 - 11.25

  Jest to znamienny wynik, który wskazuje na to, że aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce, choć rozpowszechniona na znaczną ska­lę, nie pociągnęła za sobą głębokich przemian kulturowych — spra­wia to wrażenie, że role zawodowe kobiet, jakie obserwowano i opi­sywano w ostatnich latach, nie stanowiły rezultatu zharmonizo­wanych przeobrażeń społecznych, a raczej dodatek do tradycyjnych, związanych z rodziną i gospodarstwem domowym, ról społecznych kobiet. Jednocześnie istnieje cezura w postaci wysokiego poziomu wykształcenia, która niweluje sytuację rodzinną i zawodową kobiet: sytuacja zawodowa i rodzinna kobiet i mężczyzn z wyższym wy­kształceniem jest podobna, nie występują znaczne różnice związane z płcią.

  JEDNA Z DRÓG


  2011 - 11.07

  Pokazuje to jedną z dróg przezwyciężania niezaspokojonych potrzeb wynikających z konfliktu roli zawodowej i pracowniczej ko­biet. Jest to ułożenie stosunków rodzinnych oparte na kompromisie wynikającym z racjonalnego podziału obowiązków, idącego za rze­czową oceną sytuacji każdej rodziny i oceną predyspozycji człon­ków rodziny do wykonywania czynności niezbędnych dla funkcjono­wania gospodarstwa domowego. Racjonalizacja i zobiektywizowana ocena są bardziej prawdopodobne w rodzinach osób z wyższym wy­kształceniem, nawykłych do świadomej oceny sytuacji i rozwiązań opartych na takiej ocenie. Jest to oczywiście prawidłowość o chara­kterze statystycznym i w indywidualnych przypadkach sytuacja mo­że się przedstawiać odmiennie.