//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Październik, 2011

  POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z DYSKRYMINACJI KOBIET


  2011 - 10.19

  O    dyskryminacji kobiet na rynku pracy świadczą wyniki sonda­żowego badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 1993 r. pt. Warszawski rynek pracy kobiet, którym objęto 407 pra­codawców państwowych i prywatnych. Badanych pytano o opinie na temat cech, które decydują o przyjmowaniu do pracy i o zwal­nianiu. Cel badania był praktyczny, chodziło bowiem o sformułowa­nie takich zasad szkolenia i przekwalifikowywania kobiet, aby ich szanse na rynku pracy wzrastały. Badanie wykazało, że: „Wśród no­wo zatrudnionych pracowników dwukrotnie częściej zatrudniano męż­czyzn niż kobiety.

  NOWE ZJAWISKO


  2011 - 10.14

  Nowym zjawiskiem jest zainteresowanie zatrud­nianiem mężczyzn w zawodach dotychczas typowo kobiecych, np. w handlu i usługach […], występuje także mniejsze zainteresowanie zatrudnianiem kobiet w zawodach, które wymagają wysokich kwa­lifikacji biurowo-administracyjnych. […] Kobiety wyraźnie rzadziej zajmują miejsca w kadrze kierowniczej przedsiębiorstw, przy czym dotyczy to w większym stopniu sektora prywatnego niż państwowe­go. […] Najbardziej zagrożone zwolnieniami są kobiety w wieku 40 lub więcej lat, zatrudnione na stanowiskach biurowych w przedsię­biorstwach państwowych i właśnie takie kobiety dominują wśród klienteli agencji pracy”.

  ANALIZA PYTAŃ


  2011 - 10.06

  Analiza pytań, które stawiane są kandyda­tom do zatrudnienia, wykazuje, że „dyskryminacja kobiet na war­szawskim rynku pracy jest ewidentna”.Z analizy przyczyn dyskryminacji kobiet na rynku pracy wyni­ka, że u jej podłoża leży tradycyjne pojmowanie roli kobiety, jako tej, której właściwym miejscem jest dom, a główną rolą społeczną — rola matki i żony, a ponadto prawnie gwarantowane przywileje dla kobiet pracujących zawodowo, które w obecnej sytuacji obracają się przeciw kobietom.Dane GUS wskazują także na inny aspekt dys­kryminacji kobiet na rynku pracy: w 1993 r. wśród ogółu czynnych zawodowo 50% miało wykształcenie średnie lub powyżej średniego, a analogiczny odsetek wśród mężczyzn wynosił 34%.