Monthly Archives: Październik 2011

POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z DYSKRYMINACJI KOBIET

O    dyskryminacji kobiet na rynku pracy świadczą wyniki sonda­żowego badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 1993 r. pt. Warszawski rynek pracy kobiet, którym objęto 407 pra­codawców państwowych i prywatnych. Badanych pytano o opinie na

NOWE ZJAWISKO

Nowym zjawiskiem jest zainteresowanie zatrud­nianiem mężczyzn w zawodach dotychczas typowo kobiecych, np. w handlu i usługach […], występuje także mniejsze zainteresowanie zatrudnianiem kobiet w zawodach, które wymagają wysokich kwa­lifikacji biurowo-administracyjnych. […] Kobiety wyraźnie rzadziej zajmują

ANALIZA PYTAŃ

Analiza pytań, które stawiane są kandyda­tom do zatrudnienia, wykazuje, że „dyskryminacja kobiet na war­szawskim rynku pracy jest ewidentna”.Z analizy przyczyn dyskryminacji kobiet na rynku pracy wyni­ka, że u jej podłoża leży tradycyjne pojmowanie roli kobiety,