Monthly Archives: Wrzesień 2011

WŚRÓD PROBLEMÓW

Tylko sporadycznie kobiety prowadzące własne firmy uważały, że są traktowane w sprawach biznesu gorzej niż mężczyźni — przedsiębiorcy. Wśród problemów utrudniających funkcjonowanie w biznesie najczęściej badane wymieniały niestabil­ność przepisów podatkowych, brak czasu na wypoczynek, na

DYSKRYMINACJA KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM

Z badań Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że udział ko­biet wśród posłów na Sejm wynosi aktualnie 13% (od 1976 r. nie przekroczył 21%), a wśród senatorów od 1989 roku wynosił po ko­lejnych wyborach odpowiednio 6%, 8% i 13%

BADANIA ANKIETOWE

Badania ankietowe przeprowadzone rok po wyborach 1990 r.pokazały, że wśród osób pełniących funkcje przewodniczących rad i funkcje wójtów udział kobiet był jeszcze mniejszy niż wśród wybranych radnych. Kobiety częściej były wy­bierane na wójtów małych gmin

WŚRÓD STUDENTÓW

O  iłe wśród studentów prawa kobiety stanowią 50%, to wśród sędziów Sądu Najwyższego — 25%, wśród sędziów Naczelnego Są­du Administracyjnego 34%, a w jego oddziałach terenowych 29% .Niski jest także udział kobiet w partiach politycznych.