//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Wrzesień, 2011

  WŚRÓD PROBLEMÓW


  2011 - 09.25

  Tylko sporadycznie kobiety prowadzące własne firmy uważały, że są traktowane w sprawach biznesu gorzej niż mężczyźni — przedsiębiorcy. Wśród problemów utrudniających funkcjonowanie w biznesie najczęściej badane wymieniały niestabil­ność przepisów podatkowych, brak czasu na wypoczynek, na życie osobiste i dla rodziny, a także brak środków na rozwój firmy oraz niedostatek wiedzy prawniczej i ekonomicznej. Ponad połowa bada­nych dostrzega dużą konkurencję w prowadzonej przez siebie bran­ży, a także brak zasad i nieuczciwość kontrahentów, co składa się na obraz początkowej fazy polskiego kapitalizmu.

  DYSKRYMINACJA KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM


  2011 - 09.13

  Z badań Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że udział ko­biet wśród posłów na Sejm wynosi aktualnie 13% (od 1976 r. nie przekroczył 21%), a wśród senatorów od 1989 roku wynosił po ko­lejnych wyborach odpowiednio 6%, 8% i 13% obecnie. Tak mały udział kobiet w najwyższych władzach tłumaczy się niechęcią kobiet do uczestnictwa w pracach partii politycznych i jednoczesną niechę­cią partii politycznych do umieszczania kobiet na swoich listach wy­borczych . Dane Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu wykazują, że w wyborach samorządowych lat 1990 i 1994 udział kobiet wy­nosił odpowiednio 15% i 18% wśród ogółu kandydatów, a wśród wybranych — 11% i 13%.

  BADANIA ANKIETOWE


  2011 - 09.05

  Badania ankietowe przeprowadzone rok po wyborach 1990 r.pokazały, że wśród osób pełniących funkcje przewodniczących rad i funkcje wójtów udział kobiet był jeszcze mniejszy niż wśród wybranych radnych. Kobiety częściej były wy­bierane na wójtów małych gmin niż na prezydentów miast. Kobiety sprawujące funkcje kierownicze w samorządowych organach lokal­nych zajmowały na ogół niższe stanowiska niż mężczyźni. Objęte ankietą kobiety wskazywały jako przyczynę swojej niższej partycy­pacji we władzach lokalnych konflikt ról rodzinnej i wynikającej z uczestnictwa w życiu publicznym oraz brak zaufania do możliwo­ści kobiet w zakresie piastowania funkcji, które wymagają stanow­czości i poczucia własnej wartości, a także brak tradycji uczestnic­twa kobiet w życiu publicznym i brak zainteresowania tym życiem, jaki cechuje kobiety.

  WŚRÓD STUDENTÓW


  2011 - 09.02

  O  iłe wśród studentów prawa kobiety stanowią 50%, to wśród sędziów Sądu Najwyższego — 25%, wśród sędziów Naczelnego Są­du Administracyjnego 34%, a w jego oddziałach terenowych 29% .Niski jest także udział kobiet w partiach politycznych. Dla przy­kładu wśród członków Unii Wolności kobiety stanowią 30%, w klu­bie parlamentarnym tej partii — 20%, w radzie krajowej 12%.Na podstawie przytoczonych informacji można sformułować po­trzebę społeczną wzrostu partycypacji kobiet w życiu publicznym i następujące potrzeby szczegółowe:potrzeba wzmocnienia mechanizmu promowania kobiet przez partie polityczne i zachęcania kobiet do udziału w życiu politycz­nym,potrzeba działań na rzecz większego udziału kobiet w życiu publicznym na szczeblu lokalnym,potrzeba usuwania barier utrudniających kobietom udział w ży­ciu publicznym.