//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Maj, 2011

  INNA FORMA PRZEMOCY


  2011 - 05.24

  Z ba­dań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonych na re­prezentatywnej próbie 1087 dorosłych kobiet w 1993 r. wynika, że 8% kobiet było wielokrotnie bitych przez męża, a dalsze 8% — spo­radycznie, czyli 16% kobiet przyznaje się do stosowania wobec nich przemocy. Wyraźnie częściej przyznają się do tego kobiety rozwie­dzione: 41% stwierdziło, że mąż bił je wielokrotnie, i 21% — że zdarzało się to sporadycznie. Część […] kobiet ukrywa to, że bywają bite przez męża”.Inną formę przemocy wobec kobiet stanowi prostytucja i handel kobietami. Fakty wskazują na istnienie tych zjawisk w Polsce i ich narastanie.

  ASPEKT PRZESTĘPCZY


  2011 - 05.08

  Przemoc wobec kobiet ma nie tylko aspekt przestępczy. Na zna­cznie szerszą skalę występuje przemoc usankcjonowana niehumani­tarnymi obyczajami, jakie ugruntowały się w polskim szpitalnictwie położniczym. Ma ona przede wszystkim charakter psychiczny. Jej składowe to: podporządkowanie rygorom szpitalnym, pozostawanie bez kontaktu z bliskimi w czasie całego pobytu w szpitalu, pozba­wienie godności i prywatności, brak istotnych informacji w czasie porodu, przedmiotowe traktowanie w czasie ostatniej fazy porodu — bezceremonialne zwracanie się do rodzącej. Odbiega to od norm i zwyczajów w krajach cywilizowanych.  Przedstawione przesłanki wystarczają do sformułowania wielu ważnych i szczegółowych potrzeb społecznych.

  EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW


  2011 - 05.06

  Potrzeba wprowadzenia mechanizmów egzekwowania istnie­jących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (w zakresie ochrony przed przemocą). W szczególności wynikają z tego potrze­by uświadamiania kobietom przysługujących im praw i możliwych form ochrony; potrzeba szkolenia kadry organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ukierunkowanego na wyeliminowanie patriarchal- nej interpretacji prawa; potrzeba procedur prawnych chroniących interes ofiary; potrzeba szkolenia lekarzy (szczególnie domowych) ukierunkowanego na rozpoznawanie zjawisk przemocy w rodzinach i dokonywanie obdukcji; potrzeba darmowej obdukcji; potrzeba me­rytorycznego i finansowego wspierania przez państwo organizacji pozarządowych i innych działających przeciwko przemocy kobiet.

  ODCZUCIE ISTNIENIA


  2011 - 05.04

  Takie od­czucie istnienia jest zjawiskiem złożonym. By­łoby błędem sądzić, iż istnieje wyraźna granica między światem przedmiotowym i światem podmiotowym i że po jednej stronie dzieją się wszystkie ważne i wartościowe rzeczy, kumu­luje się cała twórczość ludzka i wszystkie za­soby altruizmu, a po drugiej zbiera się wszy­stko to, co egoistyczne, małostkowe, prywatne, I konsumpcyjne. Życie podmiotowe, doświadcza­ne jako „moje” życie, ogarnia rozległe tereny p tzw. świata przedmiotowego; taką wypełnione treścią, staje się życiem zaangażowanym. Realiżuje się w nim właśnie ta dialektyka powiąza­nia dwóch światów, o której mówiliśmy przed chwilą.