Monthly Archives: Maj 2011

INNA FORMA PRZEMOCY

Z ba­dań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonych na re­prezentatywnej próbie 1087 dorosłych kobiet w 1993 r. wynika, że 8% kobiet było wielokrotnie bitych przez męża, a dalsze 8% — spo­radycznie, czyli 16% kobiet przyznaje się

ASPEKT PRZESTĘPCZY

Przemoc wobec kobiet ma nie tylko aspekt przestępczy. Na zna­cznie szerszą skalę występuje przemoc usankcjonowana niehumani­tarnymi obyczajami, jakie ugruntowały się w polskim szpitalnictwie położniczym. Ma ona przede wszystkim charakter psychiczny. Jej składowe to: podporządkowanie rygorom

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Potrzeba wprowadzenia mechanizmów egzekwowania istnie­jących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (w zakresie ochrony przed przemocą). W szczególności wynikają z tego potrze­by uświadamiania kobietom przysługujących im praw i możliwych form ochrony; potrzeba szkolenia kadry organów ścigania

ODCZUCIE ISTNIENIA

Takie od­czucie istnienia jest zjawiskiem złożonym. By­łoby błędem sądzić, iż istnieje wyraźna granica między światem przedmiotowym i światem podmiotowym i że po jednej stronie dzieją się wszystkie ważne i wartościowe rzeczy, kumu­luje się cała twórczość ludzka