Monthly Archives: Kwiecień 2011

U ŹRÓDEŁ REALIZACJI

Ale u źródeł tej realizacji znajduje się zawsze rzeczywiste, konkretne „czyjeś”  struktury społeczne, formy i ‚i wartości kulturalne są w istocie rzeczy „martwe”, chociaż stwarzają warunki działania i sta­nowią instancje kierujące działaniem. Konkret­na egzystencja konkretnych

POZA ZASIĘGIEM CZŁOWIEKA

Koncep­cje antropologiczne, w których pozostaje ona poza zasiągiem rozważań, są ułomne z racji j swej abstrakcyjności. Człowiek może i powinien być oczywiście ujmowany w kategoriach ; ogólnych, konstruowanych na podstawie zo­biektywizowanych form jego zachowania się

PRAWDZIWIE LUDZKIE ŻYCIE

Życie ludzkie jest życiem praw­dziwie ludzkim nie tylko dzięki temu, iż jest ; kształtowane przez społeczeństwo i kulturę, lecz także dlatego, iż jest „egzystencją osobistą’ Egzemplaryczna wielokrotność stanowi zaprzeczenie tego, co przywykliśmy nazywać autentycznym życiem

NA POZIOMIE SATYSFAKCJI

Dzięki wychowaniu i osobistym wysiłkom jednostki możliwe jest doświadczanie rzeczy­wistości życia także w innych wymiarach czasu, ale naturalne i bezpośrednie poczucie naszego istnienia ma zawsze charakter aktualny.W chwili bieżącej koncentruje się to, co na­zywamy naszym