//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Luty, 2011

  RYTM POTRZEB I ZASPOKOJEŃ


  2011 - 02.23

  Ta szybka przemien- ność dokonująca się wciąż w czasie teraźniej­szym jest zasadniczą cechą charakterystyczną życia na poziomie satysfakcji. Powtarzalność pragnień i zaspokojeń staje się punktem wyj­ścia szczególnie ważnych i trudnych refleksji nad życiem. Jest przecież rzeczą oczywistą, iż dążenie do bezpośredniego zaspokajania potrźeb nie jest właściwością specyficznie ludzką, jego korzenie sięgają pokładów życia wspólnych wielu stworzeniom. Rytm potrzeb i zaspokojeń jest ogólnym ryt­mem życia. Periodyczne odradzanie się potrzeb, którym zaspokojenia dawniejsze przestały już wystarczać, cechuje w równej mierze zwierzę­ta, co i ludzi, wiąże człowieka z wielkim świa­tem przyrody.

  UDANE EKSPERYMENTY


  2011 - 02.03

  Człowiek żyje w tym rytmie, różnym dla różnych kategorii potrzeb, ale zaw­sze równie imperatywnym. Powtarzalność za­spokojeń nie staje się nudna, nie prowadzi do zobojętnienia.Udane eksperymenty w tej dziedzinie stają się jednak trwale pożądane i z królestwa no- osci przechodzą do królestwa powtarzalności. Można więc wątpić, czy naturę człowieka wy­raża głębiej potrzeba nowości niż potrzeba owtej-zainosci. Być może, potrzeba nowości jest głęboką potrzebą ludzką, ale ulega ona zawsze prawom królestwa powtarzalności, dzięki któ­rym utrwala się rozkosz, nawet najbardziej wyszukana. Nowość, która nie miałaby konty­nuacji, okazywałaby się właściwie próbą nie­udaną. Gotowość do powtórzeń stanowi naj- wyzszą formę akceptacji potrzeb i ich zaspo­kojeń.