Monthly Archives: Grudzień 2010

WSZYSTKO OD NOWA

Wszystkiego od nowa, wszystkiego wiecznie, wszystkiego w spętaniu, splocie i umiłowaniu wzajemnym, o, tym umiłowaliście też i świat. Wieczni wy, miłujecie go wiecznie i po wszy­stkie czasy; i do bólu nawet mówicie: zgiń, lecz powróć! Gdy

ŻYCIE ZAPOBIEGLIWE

Czy- jednak rozkosz, nawet tak metafizycznie interpretowana, obejmująca także ból jako swe dopełnienie, stanowi rzeczywiście zasadniczy element jednostkowej natury człowieka?Życie w teraźniejszości, skoncentrowane wo­kół pragnień i zaspokojeń, nie jest jedyną postacią życia właściwą człowiekowi. Jest

BEZPOŚREDNI UKŁAD

Oddawanie się jej w sposób bezpośred­ni i pochłaniający uchodzi z tego punktu wi­dzenia za lekkomyślne marnotrawstwo życia człowiek zdolny jest do czegoś lepszego 1 ważniejszego, potrafi prowadzić życie zorga­nizowane celowo, w którym realizuje się okre-i słony