Monthly Archives: Listopad 2010

UNIEZALEŻNIENIE ŻYCIA

Życie przestaje być odnajdo­waniem tego, co gotowe i przydatne, jest two­rzeniem tego, co potrzebne. W tych warunkach życie ludzkie uniezależ­nia się w dość znacznym stopniu od okoliczno­ści miejsca i chwili, staje się wysiłkiem zorga­nizowanym celowo i

NA PIERWSZYM ROZDROŻU

Dwa przedstawione typy życia są sobie oczy­wiście przeciwstawne. Życie teraźniejszością i życie dla przyszłością są rożnymi rodzajami życia. Tę przeciwstawność dostrzegano od daw­na i oceniano z różnych punktów widzenia. Jednym pierwsza postać życia wydawała się

INNY PUNKT WIDZENIA

Z innego punktu widzenia wartość tych dwóch typów życia przedstawiała się właśnie odwrotnie. Życie pierwszego typu wydawało się lekkomyślne i nieodpowiedzialne, pełne na­miętności właściwie ślepych i pozbawionych elementów, które by prowadziły ku przyszłości.Z tego punktu

ŻYCIE CHWILĄ

Zycie chwilą terażniej- szą może mieć charakter lekkomyślnej obojęt­ności na wszystko, co ważne i wartościowe, a co się nie mieści w aktualnym osobistym dozna­niu, ale może też fnieć wartość właśnie dzięki temu, że jest świadectwem