//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Październik, 2010

  SPOSÓB PRZEŻYWANIA


  2010 - 10.21

  W ten właśnie spo­sób przeżywa również sztukę człowiek, dla któ­rego ma ona znaczenie właśnie dlatego, iż wy­pełnia bieżące chwile życia. Nie dla żadnych odległych korzyści wzruszamy się poezją i nie cila przyszłych konsekwencji przeżywamy słu­chane w tej chwili dzieło muzyczne. Zycie chwilą teraźniejszą może się więc to^ czyć na różnych poziomach istnienia: od pozio­mu potrzeb elementarnych i elementarnych za­spokojeń aż po rejony, w których potrzeby sta­ją się znacznie bardziej ludzkie i bardziej skom­plikowane, a zaspokojenia mają charakter peł­nego oddania się ludzi działalności twórczej. Gdy wydarzenia tego życia nie są klasyfikowa­ne na środki i cele, wszystko staje się ważne, a we wszelkich przeżyciach jawią się wartości, które są wartościami samoistnymi, a nie nabie­rającymi znaczenia dlatego, że mają czemuś służyć.

  ŻYCIE TERAŹNIEJSZĄ CHWILĄ


  2010 - 10.14

  Życie przestaje być wówczas jedynie środkiem do życia, staje się rzeczywistością samoistną, godną pełnego i zaangażowanego doświadczenia.Tak więc życie chwilą teraźniejszą może być słusznie krytykowane jako powierzchowne i lekkomyślne, ale może być również wysoko cenione jako życie, w którym człowiek do­świadcza znaczenia wartości nieinstrumentalnych. Podobnie rzecz się ma z życiem drugiego ty­pu, przebiegającym w sferze zamierzeń i urze­czywistnień. Można wskazać na liczne jego wartości. Wyrażają się one w słusznym prze­świadczeniu, iż człowiek jest istotą zdolną do przekraczania tych granic istnienia, jakie mu zostały wyznaczone, i stwarzania nowych wa­runków własnego życia; wyrażają się one w przekonaniu, iż człowiek jest istotą zdolną wy­trzymywać napięcie między pragnieniem i za­spokojeniem, budować długi łańcuch wysiłków, dzięki którym pragnienia mogą być zaspokaja­ne w sposób bardziej bogaty i skomplikowany, wymagający trudów i długotrwałego przygoto­wania.