//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Sierpień, 2010

  POLEMIKA MARKSA


  2010 - 08.14

  Polemika Marksa z ekonomicznym pojmowa­niem życia jednostki ludzkiej nie straciła na aktualności. Właśnie współcześnie bowiem en­cyklopedia brytyjska określa człowieka jako stworzenie, które „poszukuje możliwie wyso­kiego stopnia wygód i udogodnień za cenę jak najmniejszego nakładu wysiłków”. W tym i określeniu zawiera się długa tradycja traktowania człowieka jako homo oeconomicus, jak i również tradycja utylitarystycznych koncepcji życia. Człowiek jest rzeczywiście stworzeniem poszukującym zawsze życia „lepszego” pod każ- ‚ dym względem. Wyższy poziom egzystencji I bywa zazwyczaj bardziej pożąflany niż niższy. ! Przyjemniej też jest podejmować wysiłek ra­czej mniejszy niż większy. W różnorakich zakresach potrzeby ludzkie są tak właśnie zaspokajane.

  POSZUKIWANIE ZASPOKOJENIA


  2010 - 08.09

   

  Poszukiwanie takiego zaspokojenia bywa czę­sto motorem działań człowieka, który dzięki ; nim pragnie uzyskać zabezpieczenie przed przeciwieństwami losu, ograniczającymi uroki życia.„Rzut oka wystarczy — pisał Schopenhauer ;aby stwierdzić, że dwóch jest wrogów szczęścia ludzkiego; cierpienie i nuda […]. Ist­nieje między nimi pótłwójny antagonizm zewnętrzny, czyli obiektywny, i wewnętrzny, : czyli subiektywny. I rzeczywiście, zewnętrznie ; bieda i niedostatek powoduje cierpienie, nato­miast pewność i nadmiar — nudę”. Walka z niedostatkiem i z przesytem istotnie j była w ciągu wieków charakterystyczną właści­wością ludzi należących do różnych klas spo­łecznych. Gdy jedni poszukiwali możliwości za­spokajania potrzeb elementarnych, drudzy^ z pomocą całego arsenału sztucznych środków próbowali wzmagać intensywność przeżyć, za­grożonych nudą przesytu.