Monthly Archives: Sierpień 2010

POLEMIKA MARKSA

Polemika Marksa z ekonomicznym pojmowa­niem życia jednostki ludzkiej nie straciła na aktualności. Właśnie współcześnie bowiem en­cyklopedia brytyjska określa człowieka jako stworzenie, które „poszukuje możliwie wyso­kiego stopnia wygód i udogodnień za cenę jak najmniejszego nakładu wysiłków”.

POSZUKIWANIE ZASPOKOJENIA

  Poszukiwanie takiego zaspokojenia bywa czę­sto motorem działań człowieka, który dzięki ; nim pragnie uzyskać zabezpieczenie przed przeciwieństwami losu, ograniczającymi uroki życia.„Rzut oka wystarczy — pisał Schopenhauer ;aby stwierdzić, że dwóch jest wrogów szczęścia ludzkiego;