Monthly Archives: Lipiec 2010

ROZWÓJ HISTORYCZNY

Rozwój historyczny, realizujący postulaty społecznej sprawiedliwości, zmniejszył ostrość przeciwieństwa tych dwóch sytuacji ludzkich Proces upowszechniania dobrobytu — aczkol­wiek jeszcze daleki od spełnienia zadań w tej dziedzinie —. doprowadził jednak do tego że antropologiczna problematyka potrzeb i

NA WYŻSZYM POZIOMIE

Na tym wyższym poziomie obie rozróżnione tu postacie życia ujawniają swe wartości swo­iste, a nadal przeciwstawne. Można powiedzieć, iż życie jednostki ludzkiej znajduje się nie­ustannie na rozdrożu, na którym zarysowuje się przed nią dwojaka możliwość:

DOŚWIADCZANIE ŻYCIA

Doświadczanie życia jako aktualnie przeżywanych wartości i doświadczanie życia jako wielkiego wysiłku zmierzającego ku przy­szłości — są to dwa różne, a przecież dopełnia­jące się oblicza ludzkiego istnienia. Można na­wet sądzić, że ta instrumentalna i nieinstru-