Monthly Archives: Czerwiec 2010

POTWIERDZENIE SŁUSZNOŚCI

Prawdopodobnie dlatego nie bylibyśmy skłonni akceptować tej koncepcji, którą Goethe przedstawił w Fauście, oddając jego duszę diabłu właśnie Wtedy, gdy porzucił życie pojmowane jako działalność i zwrócił się z entuz jazmem i radością do chwili

DLA SAMEGO SIEBIE

Człowiek jest jednak zdolny do jeszcze inne­go rodzaju życia — do takiego, w którym naj­ważniejsze jest nie to, co będzie uzyskiwał w teraźniejszości lub przyszłości własnego życia  dla siebie samego. Ważne, znacznie ważniejsze staje się to, czemu

POSTĘPOWANIE LUDZKIE

Postępowanie ludzkie ma być związane z tym światem wartości i norm, a jego treścią główną ; ma być realizacja tego, co być powinno. dy kategorie pragnień i zaspokojeń oraz kategorie zamierzeń i urzeczywistnień wyraża­ją zawsze pewne

ORIENTACJA ŻYCIA

Taka orientacja życia prze­ciwstawia się niekiedy zasadniczo i z całą ostrością życiu doświadczanemu jako przyjem­ność, a także życiu organizowanemu z myślą o  wzroście pożytków. Cała historia działalności ludzi świadczy o  tym, iż motywy ich postępowania są znacz­nie bardziej

W RÓŻNYCH EPOKACH

Można być zdania, iż wszysitko to było nierozsądne; można sądzić, jak czynił to Pope, że właśnie taki „en­tuzjazm” był przyczyną wszelkich fanatyzmów, niszczących ludzi i kraje. Nie da się jednak za­przeczyć, iż właśnie tacy są