Monthly Archives: Kwiecień 2010

W INNY SPOSÓB

W inny jeszcze, romantyczny sposób Mickie­wicz mówił o „głosie wewnętrznym” i heroiz­mie. Przypominając burzliwe wydarzenia pol­skiej historii pytał „Co z tego wszystkiego wno­simy?” I odpowiadał: „Oto, że rozsądek, czyli wzgląd na okoliczności zmienne życia codzien­nego,

TEORIA GŁOSU WEWNĘTRZNEGO

Teoria „głosu wewnętrznego” i koncepcja „powinności” wiązały się w historii filozofii i etyki w różnoraki sposób. Jednakże we wszy­stkich tych powiązaniach wyrażało się prze­świadczenie, że istota ludzka nie zamyka się w granicach wyznaczanych przez racjonalną

NA DRUGIM ROZDROŻU

Czemu jest więc posłuszny człowiek: potrze­bom domagającym się zaspokojenia lub organi­zacji praktycznej działalności czy surowym apelom „wewnętrznego głosu”? Która z tych dwóch instancji wyraża go głębiej? Która jest bardziej „ludzka”? Trudno byłoby odpowie­dzieć na pytanie