//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Luty, 2010

  ANTROPOLOGICZNE KONSEKWENCJE


  2010 - 02.14

  Ale te konsekwencje antropologiczne wska­zywały, iż człowiek „jest” tym, który „może być”. Znaczyłoby to, że już na tym drugim rozdrożu człowiek ma nie tyle wybierać właści­wą drogę, ile szukać w przeciwieństwach, któ­re się przed nim otwierają, perspektyw no­wych, chroniących szczęście i heroizm od nie­bezpieczeństw. Zapewne w takim poszukiwa­niu przejścia od tego, kim się jest, do tego, kim się być może, wyraża się swoista natura indy­widualnej egzystencji człowieka.Powiedział kiedyś Oskar Wilde „na tym na­szym świecie istnieją tylko dwie tragedie: pierwsza polega na tym, że się nie osiąga tego, czego się pragnie, druga na tym, iż właśnie się to osiąga.

  DRUGA TRADYCJA


  2010 - 02.04

  Ale tylko ta druga tragedia jest tragedią prawdziwą”. Słowa te wskazują, iż na­tura człowieka wyraża się raczej w poszukiwa­niach i dążeniach niż w osiągnięciach.Sytuacje, w których człowiek przekracza granice życia pojmowanego jako doświadcza­nie przyjemności lub organizowanie korzyści, gdy w porywię entuzjazmu lub idąc za naka­zem surowego posłuszeństwa wobec powinności zużywa swe życie dla celów, które nie sam sformułował, chociaż je akceptuje — sytuacje takie świadczą o tym, jak bardzo głęboko ży­cie jednostki powiązane jest z ponadjednostko- wym światem. Z tego punktu widzenia struk­tura życia jednostkowego nie jest ani tak egoistyczna, ani tak wyłącznie prywatna, jak to się często przyjmuje.