//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Styczeń, 2010

  W OBIEKTYWNYM ŚWIECIE


  2010 - 01.22

  Zwrócenie uwagi na taki właśnie charakter życia jednostki ludzkiej skłania do rewizji wie­lu tradycyjnych poglądów na tak zwaną natu­rę człowieka. Dla takich prób nowego spojrze­nia najbardziej może charakterystyczna jest koncepcja Maslowa. Punktem wyjścia rozwa­żań Maslowa jest analiza swoistego charakteru ludzkich potrzeb podstawowych i sposobów ich zaspokajania, a następnie analiza innych jesz­cze rodzajów potrzeb, które charakteryzują wyłącznie rodzaj ludzki. Analiza form, w których człowiek zaspokaja swe potrzeby podstawowe, wskazuje na proces nieustannego wznoszenia się nad poziom ele­mentarnego ich zaspokajania.

  ZASPOKOJENIE POTRZEB


  2010 - 01.07

  Zaspokojenie po­trzeb fizjologicznych i potrzeb seksualnych nie zapewnia człowiekowi spokoju, jak się to dzie­je u zwierząt. Staje się raczej punktem wyj­ścia powstawania i realizacji potrzeb innego rodzaju, tzw. potrzeb wyższych. Nie służą one bezpośrednio utrzymaniu życia jednostki lub zachowaniu gatunku, są jednak szczególnie ważne w indywidualnym istnieniu. Maslow określił je jako potrzeby egzystencji. Stanowią one swoiste piętro życia wewnętrz­nego, nadbudowane nad tymi fundamentami, jakie wyznaczają podstawowe potrzeby życia. Podstawowe potrzeby rządzone są zawsze pra­wami „braku”, który musi być wyrównywany.