Monthly Archives: Styczeń 2010

W OBIEKTYWNYM ŚWIECIE

Zwrócenie uwagi na taki właśnie charakter życia jednostki ludzkiej skłania do rewizji wie­lu tradycyjnych poglądów na tak zwaną natu­rę człowieka. Dla takich prób nowego spojrze­nia najbardziej może charakterystyczna jest koncepcja Maslowa. Punktem wyjścia rozwa­żań Maslowa

ZASPOKOJENIE POTRZEB

Zaspokojenie po­trzeb fizjologicznych i potrzeb seksualnych nie zapewnia człowiekowi spokoju, jak się to dzie­je u zwierząt. Staje się raczej punktem wyj­ścia powstawania i realizacji potrzeb innego rodzaju, tzw. potrzeb wyższych. Nie służą one bezpośrednio utrzymaniu życia