Monthly Archives: Grudzień 2009

WIARA W SIŁY TWÓRCZE

Potrzeby egzystencjalne są niezależne od tego „deficytu”, nie znają kategorii zaspokojenia — są śmiałe, swobodne, twórcze, wciąż żywe. Wbrew koncepcjom behawiorystów, określają­cych człowieka jako zespół swoistych mecha­nizmów zachowań, i wbrew koncepcjom psy­choanalityków, ujmujących go jako

SAMOURZECZYWISTNIENIE LUDZI

Trze­ba pozwolić, aby się dokonywało samourzeczywistnienie ludzi, aby rozwijali swe uzdolnienia i zamiłowania, aby stawali się właśnie takimi, jakimi chcą być, aby podejmowali działalność odważną i twórczą nie wymagającą motywacji interesownych, aby byli zdolni wytrzymać