//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Grudzień, 2009

  WIARA W SIŁY TWÓRCZE


  2009 - 12.25

  Potrzeby egzystencjalne są niezależne od tego „deficytu”, nie znają kategorii zaspokojenia — są śmiałe, swobodne, twórcze, wciąż żywe. Wbrew koncepcjom behawiorystów, określają­cych człowieka jako zespół swoistych mecha­nizmów zachowań, i wbrew koncepcjom psy­choanalityków, ujmujących go jako istotę kie­rowaną przez konflikt nadjaźni z popędami, A. N. Maslow konstruuje odmienną koncep­cję.  Wyraża ona wiarę w twórcze siły człowieka . „W naszej współczesnej cywilizacji trzeba przywrócić uznanie dla spontaniczności, eks­presji, swobody nie dyscyplinowanej wolą, za­ufanie do tego wszystkiego, co jest poza kon­trolą wyrozumowaną, co jest twórczością.

  SAMOURZECZYWISTNIENIE LUDZI


  2009 - 12.12

  Trze­ba pozwolić, aby się dokonywało samourzeczywistnienie ludzi, aby rozwijali swe uzdolnienia i zamiłowania, aby stawali się właśnie takimi, jakimi chcą być, aby podejmowali działalność odważną i twórczą nie wymagającą motywacji interesownych, aby byli zdolni wytrzymać na- pór przeciwieństw, a nawet i klęskę. Na tym wyższym szczeblu osobowego istnienia dokonwa się wielka synteza elementów, które na szczeblu niższym — walki z deficytowymi sy­tuacjami i uległości wobec utylitarnej strategii występują jako przeciwieństwa takie jak: egoizm i bezpłodny apel do altruizmu, pogoń za zyskiem i dyrektywy pracy dla społeczeń­stwa, przyjemność i obowiązek itd. W samo- urzeczywistnieniu jednostka ludzka osiąga in­tegrację wolności i służby, osobistych potrzeb i zaangażowania się, samotności i wspólno­ty.