Monthly Archives: Czerwiec 2009

CZŁOWIEK JAKO STWORZENIE

Człowiek jest jednak stworzeniem, które życie swe organizuje i doświadcza go w obu tych wymiarach. Pragnie żyć w świecie i prag­nie żyć w sobie. Chce widzieć siebie potwier­dzonego w kształtach rzeczywistości i chce wi­dzieć rzeczywistość

MIĘDZY SAMOTNOŚCIĄ A ŚWIATEM

Powtórzmy w nowej postaci pytanie: czemu jest posłuszny człowiek? Czy pragnieniom peł­nej wolności i stwarzanego w swobodzie bo­gactwa życia wewnętrznego, czy rygorom, dzię­ki którym osiągnąć może swe urzeczywistnie­nie? Co jest głębszą i bardziej autentyczną jego