//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Czerwiec, 2009

  CZŁOWIEK JAKO STWORZENIE


  2009 - 06.26

  Człowiek jest jednak stworzeniem, które życie swe organizuje i doświadcza go w obu tych wymiarach. Pragnie żyć w świecie i prag­nie żyć w sobie. Chce widzieć siebie potwier­dzonego w kształtach rzeczywistości i chce wi­dzieć rzeczywistość jako wewnętrzną prawdę własnego życia, jako swe własne intymne ist­nienie. Chce być kimś, ale równocześnie chce i być jakimś człowiekiem, chce coś znaczyć, ale j równocześnie chce być sobą. Chce posiadać wiele funkcji i wiele rzeczy, a}e równocześnie chce po prostu istnieć, chce po prostu być.

  MIĘDZY SAMOTNOŚCIĄ A ŚWIATEM


  2009 - 06.10

  Powtórzmy w nowej postaci pytanie: czemu jest posłuszny człowiek? Czy pragnieniom peł­nej wolności i stwarzanego w swobodzie bo­gactwa życia wewnętrznego, czy rygorom, dzię­ki którym osiągnąć może swe urzeczywistnie­nie? Co jest głębszą i bardziej autentyczną jego potrzebą: być sam na sam ze sobą czy być w ^ świecie? Podobnie jak poprzednio, trudno było­by dać odpowiedź na tak alternatywnie sformu­łowane pytanie. Z antropologicznego punktu wi­dzenia ważna jest właśnie ta sprzeczność po­trzeb, to nieustające rozdroże, na którym znaj­duje się człowiek.W różnych kulturach akcentowano z różną l siłą wartość tych biegunów odmiennych ujęć  jednostkowego życia.